Kadernota 2020

Aanbiedingsnota

1 Aanbiedingsnota

Inleiding

Met plezier bieden wij u hierbij de Kadernota 2020-2023 aan. Deze kadernota is de eerste kadernota die is opgesteld onder regie van het huidige college. Onder het motto van nieuwe verbindingen is het college afgelopen jaar met energie begonnen aan de nieuwe bestuursperiode. In deze periode gaat het college, naast de goede verbindingen die er al zijn, op zoek naar nieuwe verbindingen. Alles wat we doen gaan we samen met de samenleving doen. Omdat we samen de gemeente Dronten maken. Onze stip op de horizon is dat onze inwoners gelukkig zijn, zij het fijn vinden om in Dronten te wonen of te werken. En dat de samenleving zich betrokken voelt bij wat er in hun omgeving en in hun straat gebeurt, dat zij daarover mee mogen praten en over mee mogen beslissen. We denken en hopen dat deze nieuwe verbindingen Dronten, onze inwoners en onze samenleving verder helpen. We geloven dat we samen betere oplossingen kunnen bedenken die aansluiten bij wat de samenleving belangrijk vindt, wat leeft in de buurt of het dorp. Maar ook: waar gaan we met onze gemeente naar toe, waar willen we, net als de eerste polderpioniers, samen onze schouders onder zetten? Wat is onze gezamenlijke agenda voor de toekomst? Samen een duidelijke koers bepalen en een sterke identiteit ontwikkelen, die past bij Dronten.

Het college wil ruimte geven aan initiatieven en nieuwe ontwikkelingen. We omarmen de initiatieven uit de samenleving en kijken hoe die initiatieven de gemeente Dronten als geheel verder brengen. Samen bouwen we aan Dronten, daar investeren we in. We denken niet in obstakels maar zoeken naar oplossingen en creëren vertrouwen. Als college betrekken we mensen sneller bij plannen. We hebben deels al geleerd dat te doen en dit bouwen we de komende jaren verder uit.

De veranderende werkwijze van de gemeente ziet u terug in de wijze waarop de kadernota 2020 tot stand is gekomen. Inwoners en raad hebben, mede op verzoek van de raad, meer inspraak gekregen bij de totstandkoming van de kadernota. Dit komt ook voort vanuit de wens van het college om te komen tot nieuwe verbindingen. Daarom is gekozen voor een participatief traject met de samenleving en de gemeenteraad. Het college heeft hiermee invulling willen geven aan de gedachte achter de lege pagina in het coalitieakkoord: ruimte voor nieuwe ideeën en verbindingen.  
De ideeën van inwoners en andere belangstellenden zijn vanaf 1 februari 2019 voor een periode van drie weken digitaal geïnventariseerd. Het resultaat is door de indieners gepresenteerd op de ideeënmarkt van 5 maart 2019. Een succesvolle avond gezien de opkomst en de goede voorstellen die er aan raad en college zijn gepresenteerd.

Parallel hieraan hebben de raadsfracties voor deze Kadernota hun eigen voorstellen vooraf kenbaar gemaakt.

Het college heeft er, in samenspraak met de gemeenteraad, voor gekozen om zelf geen keuzes te maken in de aangedragen ideeën en suggesties uit de samenleving en de gemeenteraad. Die ruimte wordt geboden aan de gemeenteraad.

Tot slot heeft het college de ambities uit het coalitieakkoord vertaald naar een college-planning voor deze collegeperiode. Deze planning is verwerkt in de kadernota en vertaald naar een samenvattend overzicht ‘College-ambities 2018-2022’, die als bijlage bij deze kadernota is gevoegd.

De kadernota is het startpunt van de nieuwe begrotingscyclus 2020. De kadernota schetst de hoofdlijnen van het beleid voor het jaar 2020. Het is de voorbereiding voor de Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.
In deze kadernota wordt inzicht geboden in de (financiële) ontwikkelingen die de begroting van de gemeente op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. Hiermee geeft de gemeenteraad de kaders mee aan het college voor het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting. Dit zijn kaders voor de budgetten maar ook voor de (door)ontwikkeling van de organisatie. In deze kadernota doet het college voorstellen hiertoe. In deze kadernota worden vele nieuwe initiatieven voorgesteld met een incidenteel karakter. Dat heeft er mee te maken dat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de lange termijn en daarmee de structurele inzet, maar ook om de gemeente wendbaar te houden voor veranderende wensen in de toekomst.

Financieel perspectief

De macro-economische vooruitzichten zijn nog steeds goed. De economie groeit, de werkgelegenheid blijft toenemen en de huizenprijzen zijn onverminderd hoog. De financieel-economische situatie is goed, hoewel er onzekerheid is over de Brexit, de relatie met Rusland en de buitenlandpolitiek van Amerika. Mede hierdoor kunnen de positieve berichten omslaan tot negatieve. Dit geeft onzekerheden ten aanzien van de inkomende financiële stromen vanuit het rijk. Dit geldt zowel de Algemene uitkering als ook de specifieke uitkeringen. Tevens zien we dat door de groeiende economie gerekend moet worden met een hoger indexatie van prijzen en lonen.

In deze Kadernota presenteren we een begrotingsbeeld wat voor de jaren 2020 tot en met 2023 structureel sluitend is. In de volgende tabel is dit af te lezen. We wijzen hierbij wel op een aantal onzekerheden en risico's die dit perspectief negatief kunnen beïnvloeden. In het hoofdstuk over de uitgangspunten is een paragraaf opgenomen met de onzekerheden die er zijn te noemen bij het opstellen van deze Kadernota. Om de begroting toekomstbestendig te houden zal een herijkingsoperatie voor de begroting opgestart worden. De resultaten hiervan zullen meegenomen worden bij de Kadernota voor 2021.

Kadernota 2020

2020

2021

2022

2023

Stand na vaststellen Begroting 2019/ Slotrapportage 2018

-1.478

213

440

66

Waarvan incidentele lasten

2.324

497

-374

0

Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2018

846

710

66

66

Vastgestelde raadsbesluiten na Slotrapportage 2018 (met financiële effecten):

- Vernieuwbouw gemeentehuis (B18.002596, B18.002822, B18.002823)

-3.087

21

12

12

Waarvan incidentele lasten

3.030

-13

0

0

Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2018 + besluitvorming (Dec 18-Mrt 19)

789

718

78

78

Kadernota 2020:

- Kadernota 2020: Autonome ontwikkelingen

461

-9

543

732

Waarvan incidentele lasten

-41

-87

-87

0

Stand structureel begrotingsresultaat na vaststelling Kadernota 2020 - inclusief Autonome ontwikkelingen exclusief Nieuw beleid

1.209

622

534

810

- Kadernota 2020: Nieuw beleid

-4.233

-3.472

-2.433

-756

Waarvan incidentele lasten

4.035

3.231

2.192

515

Stand structureel begrotingsresultaat na vaststelling Kadernota 2020 - inclusief Autonome ontwikkelingen en Nieuw beleid

1.011

381

293

569

Recapitulatie financieel perspectief

De recapitulatie hieronder geeft het totale begrotingssaldo weer inclusief incidentele baten en lasten. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 is er sprake van een begrotingstekort. Het structurele beeld (exclusief incidentele baten en lasten) vertoont voor de komende jaren een positief begrotingssaldo.

Recapitulatie financieel perspectief na Kadernota 2020

2020

2021

2022

2023

Begrotingssaldo

-8.337

-3.247

-1.438

54

Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo)

9.348

3.628

1.731

515

Structureel begrotingssaldo

1.011

381

293

569

Uitgangspunten/kaders voor de begroting

Voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar zijn duidelijke spelregels nodig. Deze uitgangspunten zijn de (financiële) kaders die de raad vaststelt. De geformuleerde kaders zijn richtinggevend voor het college bij het opstellen van de conceptbegroting 2020. De vertaling in de Begroting 2020 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad in de raad van 7 november 2019. Het hoofdstuk 2 gaat in op deze begrotingsuitgangspunten. Het gaat hiermee onder andere over de verwachte loon- en prijsstijgingen en de aanpassingen van belastingtarieven.

Autonome ontwikkelingen

Welke autonome ontwikkelingen zijn er voorzien op zowel korte als langere termijn die invloed hebben op het beleid en de organisatie? Er kan sprake zijn van (wel of niet beïnvloedbare) ontwikkelingen vanuit Rijk, Provincie of verbonden partijen. Autonome ontwikkelingen die we op ons af zien komen zijn vertaald (per programma, per taakveld) in het hoofdstuk 3.

Nieuw beleid

In hoofdstuk 4 zijn de initiatieven uit de samenleving en de reeds door de raad ingediende ideeën opgenomen. In hoofdstuk 5 worden de beleidsvoornemens gepresenteerd op basis van het Coalitieakkoord 2018-2022 door een integrale afweging van het nieuw beleid op basis van de ambities voor de komend jaren met de financiële consequenties.

Vermogenspositie

De reserve- ofwel vermogenspositie van de gemeente Dronten is nog altijd uitstekend (conform de waarderingstabel van de NAR).

Het totale vermogen eind 2018 bedraagt € 86 miljoen afgerond (voor resultaat 2018):

  • Algemene reserve       € 57 miljoen
  • Bestemmingsreserves    € 29 miljoen

De ratio weerstandsvermogen voor het jaar 2018 bedraagt 6,0. Dit betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld. We zien de incidentele buffer via de Algemene reserve in 2019 wel dalen door de besluitvorming van de vernieuwbouw, de financiële vertaling van de collegeplanning, de planontwikkeling voor De Zuid-Walvisstraat en de bouw van het MFC Swifterbant.

De huidige stand van de Algemene reserve van de gemeente maakt het mogelijk om incidentele lasten vooralsnog (jaarlijks via het jaarrekeningresultaat) op te vangen. Dat is anders daar waar het gaat om structurele lasten. Deze kunnen niet via de reserves worden opgevangen. Hier moeten structurele inkomsten tegenover staan.

Bij de opstelling van deze kadernota zijn de richtlijnen van onze provinciaal toezichthouder in acht genomen.

Tot slot

Met het vaststellen van deze kadernota geeft de gemeenteraad het college de opdracht om deze kaders door te vertalen naar de Programmabegroting 2020 die in de maand november door de raad zal worden behandeld.