Kadernota 2020

Initiatiefvoorstellen raadsfracties

Initiatiefvoorstellen raadsfracties

In dit hoofdstuk zijn de reeds door de raad ingediende initiatieven voor u op een rij gezet. Voor een verdere toelichting verwijzen we u naar de bijlage.

Initiatief 1 raadsfractie VVD

Legesvrijstelling activiteiten goede doelen organisatie: Verlaging van de financiële drempel voor het organiseren van "goede doel activiteiten", gekoppeld aan een hogere opbrengst van die activiteiten door vrijstelling van legesbetaling voor die activiteiten.

Initiatief 2 raadsfractie VVD

Participatie i.h.k.v. het opstellen van de woonvisie: Samenleving laten participeren bij de totstandkoming van de woonvisie.

Initiatief 3 raadsfractie CDA

ANWB AutoMaatje: Door de gemeente i.s.m. Meerpaal Welzijn een ANWB AutoMaatje servicepunt op te zetten.

Initiatief 4 raadsfractie CDA

Plaatsen slimme bandenpomp: Het plaatsen van 3 slimme bandenpompen. Vele gemeenten gingen Dronten al voor.

Initiatief 5 raadsfractie CDA

Jaarlijkse stimuleringsprijs amateurkunst: Een jaarlijkse stimuleringsprijs in te stellen voor de amateurkunst in Dronten.

Initiatief 6 raadsfractie CDA

Steunpunt vrijwilligerswerk: Een door de gemeente te subsidiëren steunpunt voor vrijwilligerswerk in te stellen.

Initiatief 7 raadsfractie GroenLinks

Uitbreiding griffie met 1 fte.

Initiatief 8 raadsfractie Leefbaar Dronten

Zwembad de Alk in Biddinghuizen toekomst bestendig maken.

Initiatief 9 raadsfractie Leefbaar Dronten

Proeftuin Smart Grid - Slim Energie opslag: De proeftuin openstellen voor alle (wijk) bewoners welke hiertoe het initiatief willen nemen.

Initiatief 10 raadsfractie ChristenUnie

Plasticloos winkelen in de gemeente Dronten ter bevordering van bijdrage aan duurzame wereld.

Initiatief 11 raadsfractie ChristenUnie

Veilige looproutes: De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen en mindervaliden veilig en comfortabel de centra van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant kunnen bereiken.

Initiatief 12 raadsfractie ChristenUnie

Aansluiten bij Pact Ouderenzorg. Ouderen lopen een groter risico op ondervoeding door verschillende factoren zoals medicatie, eenzaamheid en mondproblemen. Pact Ouderenzorg ondersteunt gemeenten bij dit probleem. Voorbeelden om hier wat aan te doen zijn het organiseren van gezamenlijk maaltijden met ouderen, gekookt door VO leerlingen.

ga terug