Kadernota 2020

Initiatieven samenleving

Initiatieven samenleving

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de initiatieven vanuit de samenleving. Voor een verdere toelichting verwijzen we u naar de bijlage.

Initiatief 1 samenleving

Verlichting aanbrengen voetgangers pad bij Ichthuscollege, langs fietsenstalling tussen school en hospice. Dit pad ligt te ver van de bestaande verlichting rijweg, is te donker. 1 of 2 lichtpunten is voldoende.

Initiatief 2 samenleving

Ontwikkel het tuincentrum "De Boeg" t.b.v. Woningbouw. Waarom duurt het jaren voordat er definitieve plannen zijn? Het aangezicht van de Zuid wordt er mede door bepaald, de gemeente mag hier veel slagvaardiger optreden. Hetzelfde geldt voor de manege. Daar waren ambitieuze plannen voor, maar daar hoor je niets meer van.

Initiatief 3 samenleving

Economie: er is veel leegstand in het winkelcentrum. Is het een idee om de lege panden een bepaalde tijd te verhuren tegen een symbolisch bedrag aan startende ondernemers zodat ze een zaak kunnen opbouwen? Bijv. een half jaar en als het bedrijf goed loopt dan de huren naar het inkomen aanpassen en ieder half jaar bekijken? Dan krijg je weer aparte winkeltjes in het centrum, komt er meer winkelend publiek enz.

Initiatief 4 samenleving

Swifterbant meer op de kaart zetten met bijvoorbeeld het aanpassen van de steiger of het bouwen van een nieuwe sporthal. Denk niet alleen aan Dronten en het gemeentehuis o.i.d.

Initiatief 5 samenleving

Geluidswerende maatregelen langs de Biddingringweg. Gelet op de opening van het vliegveld Lelystad en de verhoging van de Drontermeerdijk (het verkeer van Elburg naar Kampen wordt dan omgeleid) en de wens van o.a. de VVD en de ondernemersvereniging Dronten zal deze weg worden opgewaardeerd naar een vierbaansweg. De omwonenden hebben vergeefs een verzoek hiertoe ingediend bij de provincie, maar kregen nul op hun rekest! En dat straks met een 16.000 voertuigen per dag! De gemeente heeft draagt natuurlijk een verantwoording naar haar bewoners....................een prettige woonomgeving. Namens een 40 tal adressen langs de Biddingringweg.

Initiatief 6 samenleving

Indien een nieuwe sporthal nodig is bouw die dan bij het Perron aan. De voorzieningen onder de grond zijn er al. Daaronder kan het technieklokaal uitgebreid worden vanuit subsidiegelden voor techniekonderwijs. Er is ruimte tekort voor techniekonderwijs. Leerlingenaantallen nemen daar toe.

Initiatief 7 samenleving

Wij van de Flevo-scouts zijn veel en al heel lang (55jaar) in het Wisentbos voor een spel of tocht. Nu kunnen we wel via een versleten trapje omhoog om op de brug te komen, maar aan de andere kant moeten we altijd glibberend en glijdend naar beneden. Is het mogelijk om de ene trap op te knappen en aan de andere kant een trap te maken zodat ook de kleinste van 5 jaar veilig naar beneden kunnen?

Initiatief 8 samenleving

Omheinde losloopvelden voor honden. Zo kunnen de honden met elkaar rennen en spelen en de baasjes praten met elkaar, het liefst met een bankje erbij! Idee in werking gezien in Harderwijk.

Initiatief 9 samenleving

Ik zou het prettig vinden als het "van Veldhuizenbos" een bredere publieke aantrekkingskracht zou krijgen. Nu bestaat het bos (park ) vooral uit wandel- fietspaden en er is een redelijk groot grasveld. Mijns inziens kan uit dit gebied veel meer gehaald worden. Te denken valt aan een waterpartij, een "klimbos" nog enkele open plekken waar men op een grasveld kan recreëren. het gebied rondom de ijsbaan zou ook beter benut kunnen worden. Vooral de ontwikkeling van Dronten de laatste tiental jaren maakt van het van Veldhuizenbos een prachtige locatie om een stadpark te realiseren waar een ieder kan recreëren. Dronten mist m.i. zoiets. Enkel de dierenweide en het van Veldhuizenbos zijn ruime groengebieden waar één en ander zou kunnen worden gerealiseerd, en hoe de ontwikkeling van de dierenweide en het minigolf terrein eruit komt te zien is nog een vraagteken. Het van Veldhuizenbos daarin tegen biedt alle mogelijkheden om op een rustige plek te kunnen ontstressen, zonder dat men de directe bewoners tot last hoeft te zijn.

Initiatief 10 samenleving

De situatie in en rondom het winkelcentrum Suydersee staat wekelijks in de spotlights. Over het hoe en waarom wil ik het nu niet hebben want daarover is al meer dan genoeg bekend. Wat ik zelf ervaar en om mij heen hoor is het gegeven dat het winkelcentrum zijn attractiviteit verliest. Nu wil ik het niet hebben over de leegstand maar over de naleving van de gemeentelijke wetgeving daarvan de APV. Het winkelen op zich is minder prettig geworden door de vele auto's, fietsen en bromfietsen die geparkeerd staan in het winkelcentrum en er rijden. Toezicht hierop is minimaal. Zelfs de agenten rijden met fietsen rond, terwijl zij toch het voorbeeld behoren te geven. Ook het gebruik van auto's binnen de "paaltjes" is een ergernis. Ik zie regelmatig dat de paaltjes aan de meerpaalzijde, de kop van het Ruim en aan de zijde bij het gemeentehuis niet "omhoog" staan. Fietsers hebben helemaal lak aan de regelgeving, terwijl er toch duidelijk een verbodsbord staat met verboden voor fietsers. Het gevoel van rustig winkelen is er zo niet meer, want als je een winkel uitkomt, moet je eerst, links, rechts, links kijken voordat je de deur uitstapt of over wilt steken. Nu men zo druk doende is om de leefbaarheid van dit winkelcentrum te vergroten om meer reuring te verkrijgen is toezicht op de regelgeving m.i. van groot belang. Ik denk dat een ieder hiermee gebaad is. Zowel de ondernemers, als het winkelend publiek als de gemeente want ook voor de gemeente geldt dat het winkelcentrum een uithangbord is voor de gemeente.

Initiatief 11 samenleving

Dertig jaar geleden woonden mijn vouw en ik, tot volle tevredenheid in Dronten. Toen zijn wij verhuisd naar de gemeente Elburg in verband met mijn werk. Nu zijn wij weer terug in Dronten en het voelt als thuiskomen - ook omdat in die tussentijd veel te goede is veranderd, zoals o.m. het winkelbestand. Toch een tweetal opmerkingen. In het appartementengebouw waarin wij wonen, woont een groot aantal bejaarden en hoogbejaarden. Tot de laatste categorie behoren mijn vrouw en ik (resp. 87 en 85 jaar). Een aantal mede bewoners maakt gebruik van een rollator, wandelstok of loopt moeilijk. Om het huisvuil weg te brengen is een stevige wandeling nodig, want de ondergrondse containers bevinden zich op een flinke afstand. Ik vraag mij af of er geen andere oplossing is voor de bewoners van De Helling nrs 26 t/m 60. Ten slotte het bezoek aan een brievenbus. Ook hiervoor is een flinke wandeling nodig. Men kan de post bij Bruna brengen of aan de overkant van Bruna; dus 2 brievenbussen dicht bij elkaar. Is het niet mogelijk een brievenbus te plaatsen aan het begin van het winkelcentrum? Ik hoop dat ik een bijdrage met het bovenstaande heb geleverd.

Initiatief 12 samenleving

Christiaan Huygens een eigen school gebouw gunnen met alle faciliteiten die de overige scholen ook hebben. Sinds 10 jaar bestaat er een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen in Dronten. Opgezet vanuit het Kompas hebben enthousiaste docenten en ouders een prachtige school ontwikkeld. Nieuwe concepten ontwikkeld en vele andere docenten opgeleid. Telkens van uit een oud noodgebouw verstopt in een hoekje. ook lokalen van het kompas worden gebruikt. Maar nu heeft de school toch echt verdiend om eindelijk serieus te worden genomen door de gemeente Dronten. Tot nu toe heb ik het idee dat het niet gebeurt. Het kan niet meer langer. Onze dochter heeft er 6 geweldige jaren gehad, maar nu is het tijd om over een serieuze locatie te bezitten. dus gemeente doe je naam eer aan en gebruik een deel van de kosten van de megalomane investering in een nieuw gemeentehuis in goede onderwijshuisvesting van deze pracht school. Daarnaast daag ik de wethouder van onderwijs en de ambtenaren uit om deze zomer hun kantoor in het Christiaan Huygens te gaan houden. Als er richting onderwijs wordt gesuggereerd wordt om je school te verdelen op verschillende locaties kan dat toch ook voor jullie gelden. Kijk eens rond in leegstaande winkelpanden en kantoorpanden op het industrie terrein. Plek zat om makkelijk te overbruggen i.p.v. voor 3.75 miljoen tijdelijke huisvesting te realiseren. Ik schat dat nu de helft van het budget al ingeboekt kan worden.

Initiatief 13 samenleving

Biddingweg rijbaan en fietspad. Geleiderail tussen fietspad en rijbaan, verhoogd en verbreed fietspad tov de rijbaan, gelegen tussen Lange Streek en Bisonweg i.v.m. toegenomen verkeersdrukte vanwege de aanleg van de Provincialeweg N 307 tussen Dronten en Lelystad en de aanwezige op- en afritten van en naar de N-307 en industrieterreinen Swifterbant.

Initiatief 14 samenleving

Vervroegde vervanging kunstgrasveld ASVD-korfbal uitvoering in 2019/2020 i.p.v. 2021.

Initiatief 15 samenleving

Alle zieke bomen in Biddinghuizen verwijderen, dit omdat uit deze bomen heel veel dode takken waaien. Dit is een gevaar voor inwonenden! Om te voorkomen dat er "gaten" vallen in een bomenrij (zoals op De Dreef) is het raadzaam om dan de hele rij te verwijderen, en er pas na 2 á 3 jaar jonge bomen te planten en dat te laten doen door schoolkinderen op Boomplantdag. Ik zou kiezen voor een boom die niet al te hoog wordt, en mogelijk goed gesnoeid kan worden! Dan hebben omwonenden ook meer zonlicht!!

Initiatief 16 samenleving

In het overzicht van het begrotingsprogramma herken ik geen enkele inspanning m.b.t. de benodigde energie transitie t.g.v. het in ontwikkeling zijnde klimaat akkoord. Kan er geen begrotingsbedrag worden opgenomen om initiatieven van burgers en verenigingen hierbij in financiële en technische zin te ondersteunen. Hiermee wordt verder de burger participatie gestimuleerd.

Initiatief 17 samenleving

In het kader van behoud leefbaarheid Dronten en Swifterbant en terugdringen leegstand: Help de winkeliers/ondernemers met het toetsen van mogelijkheden (haalbaarheidsonderzoek, businessplan opstellen, etc.) om hun winkels te verrijken met een tweede "branche". Denk aan voorbeelden als AppieHema en BlokkerBruna elders in het land.

Initiatief 18 samenleving

De gebiedsontwikkeling binnen het Wijland verder vorm geven door o.a. het aanleggen van een fiets en voetbrug over de Lage Vaart. Het gebied verder aantrekkelijk maken voor natuur en recreant.

Initiatief 19 samenleving

Verbeteren afvalscheiding recreatieparken en winkeliers binnen de gemeente Dronten. Hiervoor een duurzame en goedkopere oplossingen zoeken die winst opleveren voor de ondernemers maar ook voor het milieu.

Initiatief 20 samenleving

2050 lijkt nog ver. De energietransitie daarnaar toe begint al in 2020 en is daarom relevant voor de begroting. De energietransitie raakt elke inwoner. Elke inwoner heeft nu al een relatie met de gemeente. Die is niet vaak/altijd positief. Een geslaagde energietransitie kan uitsluitend met een goed ontwerpen en vakkundig begeleid participatief proces, rekening houdend met de huidige relaties van inwoners-gemeente. Dat vraagt om (in 2020 nog beperkte) investeringen. Die een hoor ROI opleveren, ook voor andere processen. Dat een ECHT goed proces cruciaal is geven ontwikkelingen in enkele recente dossiers aan (gemeentehuis, ondergrondse containers, gebruik gemeentegrond door particulieren, etc.) EN sluit aan bij de witte bladzijde uit het coalitieakkoord. Deze investering zou onder programma 0 geschoven kunnen worden maar levert een positief effect op alle andere programma's (mits vakkundig uitgevoerd).

Initiatief 21 samenleving

Tussen de Wijnrank en de Smederij wordt door veel fietsers /voetgangers overgestoken door de wadi. Hierdoor is er een spoor ontstaan en tijdens regen is het daar erg glad. Veel mensen gebruiken dit om richting Gildenmeesterdreef te komen. Het zo mooi zijn als op die plek een leuke brug of ook een pad komt.

Initiatief 22 samenleving

Ik vind het vreemd dat er geen stuk grond wordt uitgegeven,  bijvoorbeeld naast een woning. Vooral bij nieuwbouwwijken is dit ter sprake. Dat er geen grond verkocht aan de burgers. Ten eerste brengt het geld op voor de gemeente. Ten tweede heeft de gemeente geen kosten aan onderhoud. Ik zie hier meer plus punten in mijn idee is om toch grond te verkopen / verhuren aan de burgers. Hopelijk gaat dat beleid veranderen.

Initiatief 23 samenleving

Meer activiteiten op het Meerpaalplein, bv leuke bandjes enz. zodat er ook meer aantrekking komt voor de horeca die daar zit.

Initiatief 24 samenleving

Stelt u zich eens een mooie zomeravond voor op het Redeplein buiten. Daar staat dan een MUZIEKKOEPEL waar bijv. de Harmonie mooie (dans of luister) muziek ten gehore brengt, of jonge muzikanten van de Meerpaalmuziekschool die een optreden verzorgen. Hiervoor zal een samenwerking van Meerpaal en Gemeente nodig zijn denk ik.

Initiatief 25 samenleving

Het zwembad van Swifterbant is een belangrijke voorziening voor het dorp. Een opknapbeurt van de kleedruimtes is gewenst en het zou goed zijn als het peuterbadje hersteld zou worden.

Initiatief 26 samenleving

Zwemles voor iedereen bekostigen. Nu kunnen alleen mensen met een laag inkomen profiteren van, door de gemeente grotendeels betaald, zwemles, terwijl anderen dit zelf moeten bekostigen. Als de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen zwemles moet kunnen krijgen, doe dit dan voor elke burger.

Initiatief 27 samenleving

Opknappen van de lokale zwembaden van Swifterbant en Biddinghuizen, aangezien Dronten weer een nieuw bad krijgt. Wellicht sporten op school zoals zwemmen promoten en subsidiëren.

Initiatief 28 samenleving

Het opzetten van de stichting leergeld Dronten ten behoeve van kansarme kinderen om te kunnen voorzien in benodigdheden in b.v. bijdrage in schoolreis, laptop voor school e.c waar geen andere mogelijkheden voor zijn binnen de gemeente. Gaarne wil ik mijn idee persoonlijk komen toelichten.  

Initiatief 29 samenleving

Pleegouders ondersteunen d.m.v. het opstarten van pleegoudernetwerken. Pleegouders houden het pleegouderschap langer vol door met elkaar te kunnen praten over het zijn van pleegouder. Dit is echter niet vanzelfsprekend omdat pleegouders elkaar vaak niet kennen en door de verscherpte privacy regels niet zomaar aan elkaars gegevens kunnen komen. De Nederlandse Verenging van Pleeggezinnen (De NVP) start in het hele land nieuwe netwerken in samenwerking met de gemeente, pleegzorg aanbieder en pleegouders en stimuleert dat pleegouders het netwerk, na een eerste gezamenlijke periode, zelfstandig voortzet. In Nederland zijn er nu al ruim 90 pleegoudernetwerken. Opbrengst: pleegouders voelen zich beter ondersteund in hun taak én er is een netwerk waar de gemeente gebruik van kan maken wanneer zij hun nieuwe beleid willen toetsen. Voor de start van een nieuw netwerk is ongeveer 2000 euro nodig voor ondersteuning. Daarna draait het netwerk in principe zelfstandig. De NVP heeft contact met pleegouders in Dronten en met de pleegzorg aanbieder in Flevoland: Vitrée. Door dit idee in te dienen hopen we ook met de gemeente in contact te komen zodat we gezamenlijk op kunnen trekken. Meer info: www.denvp.nl/pleegoudernetwerken

Initiatief 30 samenleving

Het zou handig zijn om 1 aanspreekpunt binnen de gemeente te hebben die de weg weet in het subsidie/sponsoring beleid. Ik ben bezig om een projectvoorstel te schrijven om zo'n 50 tal gezinnen in de gemeente Dronten (buitengebied, Swifterbant, Biddinghuizen, AZC, buitenlandse gezinnen, Nederlandse gezinnen)aan tafel bij de maaltijd te gaan fotograferen. Afsluitend een gezamenlijke maaltijd (met kunst en cultuur) in de Meerpaal of plein. Mijn project is programma overschrijvend, het is een cultuur, kunst, integratie, sociaal evenement. Voor het idee van de gezamenlijke maaltijd zie o.a. de tweede helft van mijn documentaire "Social (M)eating”

Initiatief 31 samenleving

Haalbaarheidsonderzoek publieksopgraving uniek scheepswrak (kavel OJ 68), waarbij publiek kan participeren in onderzoek. Opgraven (onder begeleiding)  tot meewerken aan uitwerking en interpretatie veldgegevens (pop-up/hotspot / veldlaboratorium). Kennismaken met eigen Zuiderzeegeschiedenis. Bijdragen aan identificatie leefomgeving – a sence of place – (thuis voelen). Partijen benaderen (o.m. Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en Mondriaan Fonds) voor bijdragen in kosten van uiteindelijke presentatie van wrak en publieksgerichte activiteiten. Vrachtschip is één van meest complete scheepswrakken in Flevoland. In goede staat, dek-inrichting aanwezig met gangboorden en dak op roef, mogelijk complete scheepsinventaris. Waarschijnlijk nieuw toen het zonk. Scheepshout vertoonde geen slijtage en teer nog op scheepshuid aanwezig. Conservering in veld geen optie. Veldwerk in vier seizoenen van 2020-2023. Mogelijk met Erfgoedprogramma provincie (hoge ambitie) voor scheepsarcheologie en publieksparticipatie bij een scheepsopgraving. Studentendeelname Universiteiten Communicatie Batavialand en Visit Flevoland. Brede belangstelling media en bezoekers (toeristisch-recreatief) als opgraving Noordoostpolder (2018). Hoge informatiewaarde.

Initiatief 32 samenleving

Het zou fijn zijn als er in de gemeente meer woningen zouden komen voor mensen met een jaarinkomen onder de € 20.000. En dan met name in Swifterbant. Ik behoor zelf tot die groep en ik kan nergens een woning vinden. Ook zou het fijn zijn dat er een mogelijkheid is om als 1 persoonshuishouden en je werkt buiten de provincie, om dan bijvoorbeeld een kwijtschelding te krijgen van bepaalde gemeentelijke belastingen of een behoorlijke vermindering.

Initiatief 33 samenleving

Invoering van de "Ja Ja" sticker. In de gemeente Dronten worden enorme hoeveelheden reclame in de brievenbussen bezorgd. Mensen moeten met een sticker op de brievenbussen aangeven dat niet meer te willen. In veel grote steden (bv. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Assen. is dat nu omgedraaid. Daar moet je aangeven als je wel reclamefolders wilt. Dit heeft extreem veel papier bespaart. Ook in de afvoer van oud papier is veel gewonnen. Ik stel voor dit ook in de gemeente Dronten in te voeren.

Initiatief 34 samenleving

Verbod op het oplaten van Ballonnen. Ballonnen die worden opgelaten komen allemaal weer als zwerfafval in het milieu terecht. Ook draagt het bij aan de plastic soup in zee. Daarom stel ik voor een verbod op het oplaten van ballonnen.

Initiatief 35 samenleving

Vuurwerkvrije zones. Het vuurwerk geeft naast de nodige geluidsoverlast voor mens en dier ook veel milieuvervuiling. Straten liggen vol met afval. Ook nu nog zie ik vuurwerkafval onder struiken liggen. Ik stel voor om te komen tot vuurwerkvrije zones. Met de opties om na opgedane ervaringen dit verder uit te breiden. Wel moet er een alternatief komen waar Drontenaren de jaarwisseling kunnen vieren.

Initiatief 36 samenleving

Het oprichten van een kunstenaarscollectief Dronten (kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant) O.i. is een kunstenaarscollectief een samenwerkingsverband dat opgezet is en beheerd wordt door kunstenaars. Doel: • Het heeft tot doel het stimuleren van de creativiteit van kunstenaars (amateurs en professionals) en ook met name van die groep kunstenaars die niet de mogelijkheid hebben (financiële, ruimte of anderszins) om hun hobby of professie uit te oefenen. • Het bevorderen van een optimaal kunstzinnig klimaat in de eigen regio • Het kunstenaarscollectief moet toegankelijk zijn voor iedereen die op zijn of haar eigen unieke wijze zijn/haar creativiteit uit.

Initiatief 37 samenleving

Structureel extra taalhulp voor kinderen met een taalachterstand in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant in de bibliotheek.

Initiatief 38 samenleving

Een beleidsplan maken voor de sportzalen in de gemeente Dronten. De huidige zalen zijn verouderd en er is meer behoefte aan locaties waar diverse sporten kunnen worden gedaan. De KNGU heeft ervaring met de sport box. Voor het turnen is een aparte locaties nodig die niet te duur is. Een leeg gebouw op het industrieterrein zou ook goed geschikt kunnen worden gemaakt voor deze sport.

Initiatief 39 samenleving

Een structureel aanbod van natuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Dronten. Samenwerkende partijen zijn Stichting het Wisentbos, Staatsbosbeheer Flevoland, FlevoMeer Bibliotheek, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afdeling Dronten. Middels een pilot van 2 jaar zijn goede ervaringen opgedaan.

Initiatief 40 samenleving

Een moderne sporthal waar met name de binnensportverenigingen (inclusief de turnvereniging Gyjatu) een stem hebben hoe de inrichting plaats moet vinden. Wellicht is dit te combineren met voorzieningen voor (middelbare) scholen of op de plaats of in plaats van het Dok. Een gedegen sportfaciliteit met meerdere zalen als bruisend hart voor de binnensporten zet Dronten op sportief gebied weer op de kaart. Zeker als er mogelijkheden zijn om er ook wedstrijden te houden.

Initiatief 41 samenleving

Samenwerking en verbinding tussen zowel de informele als formele organisaties waarin activiteiten en expertise gedeeld wordt en cliënten dus bij verschillende organisaties terecht kunnen. Hierdoor komt de cliënt met zijn behoeften en vragen centraal te staan en zijn we als organisaties (en Gemeente) ingericht dit te kunnen bieden. De uitdaging is: Wat is hier voor nodig? InteraktContour wil graag met de Gemeente en eventueel andere organisaties in gesprek gaan om de mogelijkheden te onderzoeken.

Initiatief 42 samenleving

Pauzegebouw: thuis zitten is geen optie!! Creativiteit met persoonlijke aandacht. Info: www.janreijemrink.nl/pauzegebouw

Initiatief 43 samenleving

Werven en opleiden vrijwilligers voor de aanpak van eenzaamheid, zodat eenzaam = zamenéén wordt.

Initiatief 44 samenleving

Graag het Odensehuis Flevoland voor mensen met beginnende dementie en naasten meer onder de aandacht brengen en een warm hart toedragen. Omdat zij denken in mogelijkheden. Info: www.odensehuisflevoland.nl

Initiatief 45 samenleving

Als geboren Elburger maar sinds 1996 woonachtig in Dronten hou ik mij bezig met het volgen van al wat er leeft onder de inwoners van Elburg en wil ik ook graag op de hoogte blijven van hetgeen er in het gemeentehuis aldaar gebeurd. Nu las ik gisteren 4-2-2019 het volgende bericht en direct dacht ik dat zulks ook wel iets zou kunnen zijn voor de gemeente Dronten en haar inwoners. Waarom het wiel uitvinden als het er al is, dus niet mijn eigen idee. Het gaat om het volgende:  Quote: "Gemeente Elburg zoekt twee enthousiaste mensen die mee willen denken en praten over burgerparticipatie. Het samen denken/meedenken met raadsleden, bestuurders en ambtenaren over hoe we inwoners kunnen helpen met goede initiatieven en ideeën. Hoe kan de gemeente inwoners (beter) faciliteren? Dat zijn vraagstukken waar de regiegroep over nadenkt. De regiegroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Het uiteindelijke doel is dat er in de gemeente Elburg vitale gemeenschappen ontstaan, die hun eigen ideeën op tafel brengen en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Of er al zoiets bestaat in onze gemeente weet ik niet, maar het lijkt mij een prima idee om de burgers meer betrokken te krijgen in allerlei zaken.”

Initiatief 46 samenleving

Ik stel voor om in de gemeentelijke kantines plantaardige maaltijden te vertrekken en slechts op verzoek maaltijden met dierlijke producten beschikbaar te stellen. Dus het omkeren van de norm. Nu hoeft de vegetariër niet meer speciaal om een vleesvrije maaltijd te vragen, maar moet de vleeseter dat doen. Dit blijkt in andere gemeenten zeer succesvol te zijn. goed voor het milieu, de dieren en de gezondheid van de medewerkers.

ga terug