Kadernota 2020

Bijlage 2 Financiële effecten per programma

Bijlage 2 Financiële effecten per programma

Kadernota 2020 - Ambities en wensen

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

Programma 0

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

0.1

I

Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving

-200

-200

-200

0

A1

R. Siepel

0.1

S

Verhoging basisbijdrage Regio Zwolle

-50

-50

-50

-50

B

Burgemeester

0.2

S

Klantgeledingssysteem Burgerzaken

0

-21

-21

-21

A2

P. van Bergen

0.2

I

Klantgeledingssysteem Burgerzaken

-23

0

0

0

A2

P. van Bergen

0.2

I

Vervanging stemhokken

-16

0

0

0

B

P. van Bergen

0.3

S

Beheer strategische gronden

116

116

116

116

B

A. van Amerongen

0.4

I

Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen

-100

-100

-100

-100

A1

P. van Bergen

0.4

S

Vervanging Zaaksysteem structureel licenties

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

A2

A. van Amerongen

0.4

I

Vervanging Zaaksysteem incidenteel

p.m.

p.m.

p.m.

0

A1

A. van Amerongen

0.4

S

Digitaliseren bouwdossiers structureel

-20

-20

-20

-20

A2

A. van Amerongen

0.4

I

Digitaliseren bouwdossiers incidenteel

-400

0

0

0

A1

A. van Amerongen

0.4

S

Informatieveiligheid en privacy bewustwording

-35

-35

-35

-35

A2

A. van Amerongen

0.4

I

Privacy Officer

-40

-40

p.m.

p.m.

A2

A. van Amerongen

0.4

S

ICT totale extra lasten structureel

-85

-95

-95

-95

A2

A. van Amerongen

0.4

I

ICT totale extra lasten incidenteel

-124

0

0

0

A2

A. van Amerongen

0.4

I

ARBO-beleid

-20

0

0

0

A2

R. Siepel

0.4

I

Communicatiebeleidsplan

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

A2

R. Siepel

0.4

I

Verhoging budget externe juridische advisering

-70

-70

-70

-70

A2

R. Siepel

0.4

S

Transitiebudget structureel

0

-10

-10

-10

A2

A. van Amerongen

0.4

I

Transitiebudget incidenteel

-147

-112

-12

-12

A2

A. van Amerongen

0.61

S

Extra OZB inkomsten a.g.v. areaal uitbreidingen

40

40

40

40

B

A. van Amerongen

0.61

S

Areaaluitbreiding OZB (2019)

40

40

40

40

B

A. van Amerongen

0.62

S

OZB Windmolens

0

0

0

150

B

A. van Amerongen

0.62

S

GBLT Ontwerpbegroting 2020

-45

-45

-45

-45

B

A. van Amerongen

0.7

S

Afrekening BTW compensatiefonds (BCF)

-250

-750

-750

-750

B

A. van Amerongen

0.8

S

Vrijval IBP-gelden (stelpost)

1.000

1.000

1.500

1.500

B

A. van Amerongen

0.8

S

Stelpost onderuitputting begroting

-250

-250

-250

-250

B

A. van Amerongen

0.10

S

BR Bovenwijkse voorzieningen (zie programma 2)

2

2

2

2

A2

I.A. Korting

Subtotaal Programma 0

-677

-600

40

390

Programma 1

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

1.1

S

Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

-79

-81

-81

-81

B

Burgemeester

1.2

I

Projectleider Ondermijning

-104

-104

-104

0

A1

Burgemeester

1.2

I

Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen

p.m.

p.m.

p.m.

0

A2

Burgemeester

Subtotaal Programma 1

-183

-185

-185

-81

Programma 2

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

2.1

S

Aframen subsidie Overige verkeersmaatregelen

20

20

20

20

B

I.A. Korting

2.1

S

Hogere leges Wegen, straten en pleinen

33

33

33

33

B

I.A. Korting

2.1

S

Herijken openbare verlichting

90

90

90

90

B

R. Siepel

2.1

I

Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen

-25

-25

0

0

A1

I.A. Korting

2.1

I

Fietsverbinding De Zate - De Noord

p.m.

0

0

0

A2

I.A. Korting

2.1

S

Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2024

-17

-18

-19

-20

B

R. Siepel

2.1

S

Fiets- en wandelpad de Gilden (zie ook progr.0 voor reservemutatie)

-3

-5

-5

-5

A2

I.A. Korting

2.1

S

Uitrol netwerk elektrische laadpalen

-10

-10

-10

-10

A2

R. Siepel

2.1

I

Uitbreiding P+R-station Dronten

-75

0

0

0

A2

R. Siepel

Subtotaal Programma 2

13

85

109

108

Programma 3

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

3.1

I

Human Capital Agenda

-73

-73

-73

-73

A1

I.A. Korting

3.1

I

Nieuwe natuur

-35

0

0

0

A1

I.A. Korting

3.1

I

Van Eiland naar Wijland

p.m.

0

0

0

A2

R. Siepel

3.4

S

Verwachting hogere opbrengsten toeristenbelasting

50

100

150

200

B

A. van Amerongen

Subtotaal Programma 3

-58

27

77

127

Programma 4

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

4.2

I

Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant

-50

-25

0

0

A1

A. van Amerongen

4.3

I

Vervanging ICT-systeem Leerplicht/RMC

-30

0

0

0

B

P. van Bergen

4.3

I

Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer/ werkplekken

-25

0

0

0

A1

P. van Bergen

4.3

S

Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer

100

100

100

100

B

P. van Bergen

Subtotaal Programma 4

-5

75

100

100

Programma 5

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

5.1

S

Buurtsportcoach

-199

-199

-199

-199

B

A. van Amerongen

5.1

I

Motorische basisvaardigheden

-30

-30

-30

0

A1

A. van Amerongen

5.2

S

BTW verhoging ten gevolge van vrijstelling sport

-175

-175

-175

-175

B

A. van Amerongen

5.2

I

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

87

87

87

87

B

A. van Amerongen

5.2

S

Indexering onderhoud zwembad 2019 en 2020

-11

-11

-11

-11

B

A. van Amerongen

5.3

S

Indexering subsidie de Meerpaal 2019

-60

-60

-60

-60

B

A. van Amerongen

5.6

S

Indexering subsidie Flevomeer Bibliotheken 2019

-53

-53

-53

-53

B

A. van Amerongen

5.6

S

Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten

-22

-22

-22

-22

A2

A. van Amerongen

5.7

I

Ontwikkeling Strandbeleid

p.m.

0

0

0

A2

I.A. Korting

5.7

I

Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme

-40

0

0

0

A2

I.A. Korting

Subtotaal Programma 5

-503

-463

-463

-433

Programma 6

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

6.1

S

Indexering subsidie MDF 2019

-7

-7

-7

-7

B

P. van Bergen

6.1

S

Indexering subsidie peuteropvang 2019

-7

-7

-7

-7

B

P. van Bergen

6.1

I

Inspelen op externe ontwikkelingen Sociaal Domein

-150

-150

-150

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Monitoren indicatoren strategie Sociaal Domein

-50

-50

-50

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Herijking strategie sociaal domein

0

-50

0

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Kennis, beleid schulden en bewindvoering

-50

-50

-50

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Implementatie van o.a. een stress sensitieve methodiek

-50

0

0

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Budgetbeheer op maat

-45

-45

-45

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Keten verslavingszorg/outreachend werk

-43

-43

-43

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Coalitie tegen eenzaamheid

-50

-50

-50

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Mantelkring

-95

-95

-95

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Vraagelkaar

-85

-85

-85

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

De Kans (Meerpaal)

-63

-63

-63

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Voedselbank

-25

-25

-25

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Lang zult u wonen

-11

-11

-11

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Mantelzorg

-50

-50

-50

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Sluitende keten verslavingszorg

-28

-28

-28

0

A1

P. van Bergen

6.2

S

Indexering subsidie Icare Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019

-20

-20

-20

-20

B

P. van Bergen

6.2

I

Tussenvoorziening PO en VO

-100

-100

-100

0

A1

P. van Bergen

6.2

I

Woonstart

-200

-200

-200

0

A1

P. van Bergen

6.2

I

Voorschoolse tussenvoorziening

-100

-100

-100

0

A1

P. van Bergen

6.2

I

Verstrekking onderwijs en jeugdhulp

-100

-100

-100

0

A1

P. van Bergen

6.2

I

Uitbreiding beleidsformatie Wmo

-50

-50

-50

-50

A2

P. van Bergen

6.2

I

Contractmanager zorgpartijen

-104

-104

-104

-104

A2

P. van Bergen

6.3

S

Indexering subsidie MDF 2019

-6

-6

-6

-6

B

P. van Bergen

6.3

S

Verlagen begrote lasten Participatiewet-Inkomensdeel

200

200

200

200

B

P. van Bergen

6.5

I

Re-integratietrajecten vanuit gezondheid naar werk

-98

-98

-98

0

A1

P. van Bergen

Subtotaal Programma 6

-1.387

-1.387

-1.337

6

Programma 7

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

7.1

S

Ontwerpbegroting 2020 GGD

-76

-107

-117

-127

B

I.A. Korting

7.3

I

Afvalloze scholen en educatie

-15

0

0

0

A1

R. Siepel

7.3

I

Invoeren ja-ja sticker

p.m.

0

0

0

A1

R. Siepel

7.4

S

Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland (OFGV)

-94

-126

-113

-113

B

A. van Amerongen

Subtotaal Programma 7

-185

-233

-230

-240

Programma 8

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

8.1

I

Aanvullend budget in het kader van programmaleiding Omgevingswet

0

-105

0

0

A1

R. Siepel

8.1

I

Implementatie Omgevingswet

-465

-629

p.m.

p.m.

A1

R. Siepel

8.1

I

Herontwikkeling Spelwijk

p.m.

0

0

0

A2

I.A. Korting

8.3

I

Functionaris BAG

-86

-86

-86

-86

A2

A. van Amerongen

8.3

I

Optimalisatie BAG en BGT werkzaamheden detectiesysteem

-20

-20

-20

-20

A2

A. van Amerongen

8.3

I

Optimalisatie BAG en BGT werkzaamheden

-11

0

0

0

A2

A. van Amerongen

8.3

S

Geo-visie: mutatiesignalering

-20

-20

-20

-20

A2

A. van Amerongen

8.3

S

Luchtfotografie

-20

-20

-20

-20

B

R. Siepel

8.3

S

Doorontwikkeling gegevens basisregistratie structureel

-5

-5

-5

-5

A2

P. van Bergen

8.3

I

Doorontwikkeling gegevens basisregistratie incidenteel

-20

0

0

0

A2

P. van Bergen

8.3

S

Hogere inkomsten bouwleges

150

150

150

150

B

A. van Amerongen

8.3

I

Woonvisie

-75

0

0

0

A1

P. van Bergen

8.3

I

Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties/Sporthal Het Dok

-60

0

0

0

A1

A. van Amerongen

8.3

I

Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten

-35

0

0

0

A1

A. van Amerongen

8.3

I

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan

-45

-15

0

0

A2

A. van Amerongen

8.3

I

Subsidiecoördinator Duurzaamheid

-50

-50

0

0

A2

A. van Amerongen

8.3

I

Uitvoeringsagenda Woonvisie

-25

0

0

0

A2

P. van Bergen

Subtotaal Programma 8

-787

-800

-1

-1

Totaal Kadernota 2020 - Ambities en wensen

- 3.773

- 3.481

- 1.890

- 24