Kadernota 2020

Initiatiefvoorstellen raadsfracties

Initiatiefvoorstellen raadsfracties

Initiatiefvoorstel

Taak gemeente?

Stand van zaken?

Wordt dit al gedaan?

Inschatting kosten

S, I

Raadsfractie: VVD

1

Legesvrijstelling activiteiten goede doelen organisaties. Verlaging van de financiële drempel voor het organiseren van "goede doel activiteiten", gekoppeld aan een hogere opbrengst van die activiteiten door vrijstelling van legesbetaling voor die activiteiten.

Ja.

Als het niet heffen van leges bij goede doelen geregeld wordt in de legesverordening is dat voor de APV voldoende.

Artikel 2:6 lid 5 meldingsplicht voor niet-commerciële organisaties.

€ 2.800

I

2

Participatie i.h.k.v. het opstellen van de woonvisie. Samenleving laten participeren bij de totstandkoming van de woonvisie.

Ja.

De huidige Woonvisie loopt in 2021 af. Wij willen najaar 2020 starten met het proces om te komen tot een nieuwe Woonvisie. Daarbij zullen ook lokale belanghouders worden betrokken.

Bij de opstelling van de huidige Woonvisie (2016) zijn meerdere partijen betrokken, waaronder OFW, Huurdersbelangen-vereniging, makelaars en ontwikkelaars, zorgpartijen en vertegenwoordigers van bewoners c.q. belangenorganisaties. In meerdere interactieve bijeenkomsten hebben zij input geleverd voor de ontwikkeling van de visie. Daarnaast hebben inwoners van Dronten hun mening over het wonen kunnen geven via een internetpeiling.

PM / in de kadernota is een bedrag van € 75.000 opgenomen voor het opstellen van de visie (incl. participatie).

I

Raadsfractie: CDA

3

ANWB AutoMaatje. Door de gemeente i.s.m. Meerpaal Welzijn een ANWB AutoMaatje servicepunt op te zetten.

De uitvoering van het plan is geen taak van de gemeente. Het zou een aanvulling zijn op het gecontracteerde vervoer (Regiotaxi) en een professionalisering van het bestaande aanbod vrijwilligersvervoer. Het draagt wel bij aan het doel om inwoners zo lang mogelijk mobiel te houden en deel te laten nemen aan het sociaalmaatschappelijk verkeer.

We hebben het concept AutoMaatje eerder besproken met de Meerpaal maar dit heeft destijds niet geresulteerd in een concreet voorstel. We zijn samen met de Meerpaal in gesprek geweest met onder andere de ANWB en omliggende gemeenten waar men wel gebruik maakt van het concept AutoMaatje. Wellicht biedt dit initiatief voorstel een nieuwe opening.

Het concept wordt op dit moment niet uitgevoerd. Het huidige systeem dat de Meerpaal gebruikt is een soortgelijk systeem. Het concept AutoMaatje zou hier een professionaliseringsslag betekenen.

In een eerder stadium is vanuit de Meerpaal aangegeven dat de structurele kosten ongeveer € 50.000 zijn voor de professionele coördinatie. Daarnaast zullen er nog wat incidentele opstartkosten zijn. Hiervan is het bedrag niet genoemd. Omdat de gesprekken destijds niet zijn voortgezet is het moeilijk om een concreet bedrag te noemen maar deze zal zeker in de buurt liggen van hetgeen toen is genoemd.

S en I

4

Plaatsen slimme bandenpomp. Het plaatsen van 3 slimme bandenpompen. Vele gemeenten gingen Dronten al voor.

Vanuit gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is het goed uit te leggen. Diverse gemeenten, waaronder Almere, hebben dit al gedaan. lage kosten aan te schaffen. Echter zijn er bij benzinestations ook al bandenpompen aanwezig, waar (veelal tegen betaling) kan worden gepompt.

Het is uitvoerbaar, mits de gekozen locaties draagvlak hebben bij de inwoners.

Benzinestations hebben dit natuurlijk al sinds jaar en dag, maar veel pomphouders stappen er van af (wellicht zinvol om uit te zoeken waarom) of doen het niet meer gratis, maar vragen bv € 0,50 euro per keer. Auto- en fietsbandenpompen zijn ook individueel tegen vrij lage kosten zelf aan te schaffen door inwoners.

Uitgaan van de kosten zoals aangegeven in het initiatief. In het voorstel wordt alleen gesproken over structurele jaarlijkse kosten van € 2.500. Daarbij de aanname dat de opstartkosten daarbij zijn inbegrepen.

I

5

Jaarlijkse stimuleringsprijs amateurkunst. Een jaarlijkse stimuleringsprijs in te stellen voor amateurkunst in Dronten.

Nee, de uitvoering van het plan past niet in een wettelijke taak van de gemeente en ook niet bij het gemeentelijk beleid (zie 2.1).

Er is al een werkend alternatief via de cultuurmakelaar van De Meerpaal (zie 2.5). Ook bestaat er voor activiteiten kunst en cultuur al de mogelijkheid om een activiteitensubsidie aan te vragen.

Niet in de vorm van een prijsvraag. Maar er is wel al een werkend alternatief via de cultuurmakelaar van De Meerpaal (zie 2.5). Ook is er al een subsidiemogelijkheid voor activiteiten kunst en cultuur.

Het bedrag van de prijs is maximaal € 5.000. De uitvoeringskosten zijn lastig te schatten, maar zullen al snel boven de € 10.000 per jaar uitkomen.

S

6

Steunpunt vrijwilligerswerk. Een door de gemeente te subsidiëren steunpunt voor vrijwilligerswerk in te stellen.

Ja.

Het is raadzaam om bestaande initiatieven (zie hiernaast) met elkaar te verbinden (zover dit nu nog niet gebeurt). Zeker vanuit de lijn die in de Strategie Sociaal Domein en in de themaplannen beschreven staat om partijen te verbinden en coalities te vormen, is het opzetten van een nieuwe stichting op dit moment niet raadzaam. Het is dan ook raadzaam om deze initiatieven met elkaar te verbinden (zover dit nu nog niet gebeurt). Zeker vanuit de lijn die in de Strategie Sociaal Domein en in de themaplannen beschreven staat om partijen te verbinden en coalities te vormen, is het opzetten van een nieuwe stichting op dit moment niet raadzaam.

De Meerpaal heeft al een vrijwilligersvacaturebank Matchpoint. In de utvoeringsovereenkomst (UVO) met De Meerpaal zijn ook activiteiten opgenomen die de vrijwilligers ondersteunen in het uitoefenen van hun taak.
Vanuit het uitvoeringsplan sportbeleid 2019 wordt een verenigingsondersteuner geworven die verenigingen kan ondersteunen op het gebied van vrijwilligersbeleid, wet- en regelgeving, etc.
Daarnaast is er vanuit de verschillende bestaande inwonersinitiatieven (burgers in de knel, seniorennetwerk De Bijenkorf en de coalitie ZamenEen) een stichting Houvast opgericht die juist op het juridische- en financiële vlak ondersteuning en diensten aan kan bieden.


Nvt

Nvt

Raadsfractie: GroenLinks

7

Uitbreiding griffie.

Ja

Het takenpakket van de griffie neemt al jaren toe. Om de processen beter te stroomlijnen en fouten te voorkomen is extra secretariële ondersteuning nodig. Het doel is het verzorgen van een goede en efficiënte secretariële afhandeling van de stukkenstroom, brieven en informatie aan inwoners.

Nee.

€ 71.000

S

Raadsfractie: Leefbaar Dronten

8

Zwembad de Alk in Biddinghuizen toekomst bestendig maken.

Ja, het betreft een gemeentelijk zwembad. Het beheer en het dagelijks onderhoud is uitbesteed aan Optisport. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud.

Het zwembad De Alk in de huidige staat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De belangrijkste tekortkomingen zijn: verouderd sanitair, peuterbad is niet in gebruik, bestrating rondom het bad is onveilig, de inrichting van de baden en de speelweide is niet uitdagend. De Alk is niet aantrekkelijk voor bezoekers en wordt daardoor slecht bezocht. De gemeente is reeds enkele jaren in gesprek met Dorpsbelangen Biddinghuizen om te onderzoeken hoe het bad aantrekkelijker gemaakt kan worden en hoe inwoners van Biddinghuizen meer betrokken kunnen worden bij het beheer van het zwembad.

De gesprekken tussen Dorpsbelangen Biddinghuizen en de gemeente hebben geleid tot een plan “Naar een toekomstbestendig zwembad De Alk in Biddinghuizen”. In de beoogde situatie wordt De Alk niet alleen aantrekkelijker gemaakt om er te zwemmen en te recreëren. Het zwembad zal ook, meer dan nu het geval is, een sociale functie krijgen. Het moet een plek worden waar mensen niet alleen komen zwemmen. Het beoogde zwembad De Alk wordt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zodat de sociale cohesie in het dorp wordt bevorderd. Voor de realisatie van het plan is voor een bedrag van € 175.000 een beroep gedaan op het provinciale fonds Leefbaarheid. Dit verzoek is afgewezen. De gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing. De uitkomst van deze bezwaarprocedure is nog niet bekend.

De totale kosten zijn geraamd op € 666.000. Een deel van deze kosten wordt in de vorm van zelfwerkzaamheid, acties en sponsoring ingebracht door de inwoners van Biddinghuizen. De verwachting is verder dat verschillende installaties van het huidige zwembad Overboord hergebruikt kunnen worden. Er van uitgaande dat de gevraagde subsidie door de provincie wordt afgewezen, is het bedrag waarvoor een beroep op de gemeente wordt gedaan naar verwachting ongeveer € 475.000. De structurele lasten zullen ook hoger worden door deze investering, maar de hoogte van de structurele component is op dit moment nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van het investeringsbedrag, de afschrijvingstermijn en het effect ten opzichte van de huidige kapitaallasten.

I

9

Proeftuin Smart Grid - Slim Energie opslag De proeftuin openstellen voor alle (wijk) bewoners welke hiertoe het initiatief willen nemen.

Hanzekwartier betreft nieuwbouw en wordt door al de markt opgepakt. De gemeente heeft als taak om voor bestaande wijken eind 2021 een Transitievisie Warmte te maken. Daarin wordt oa opgenomen hoe de gemeente (per wijk) wil omgaan met opslag.

Smart-Grid is typisch een taak voor de netbeheerder. Het is te vroeg om nu een dergelijke proeftuin 'open' te stellen. Nog onbekend is welke oplossingen beschikbaar, toepasbaar en betaalbaar zijn.

Op nationaal niveau (oa Nagele) worden dergelijke proeftuinen ontwikkeld (en betaald door het Rijk)

Hoog. Proefproject Nagele heeft € 4,2 mln. gekregen van het Rijk maar is nog (lang) niet voldoende. In de kadernota is aanvullend budget gevraagd voor het opstellen van de Transitievisie Warmte voorzien.

Ntb

Raadsfractie: Christen Unie

10

Plasticloos winkelen in de gemeente Dronten ter bevordering van bijdrage aan duurzame wereld.

Het verstrekken van de tassen is geen basistaak van de gemeente. De taak van de gemeente zit voornamelijk in voorlichting en communicatie.

Indien gewenst is het idee uit te voeren. Het advies is wel om vanuit de gemeente in te zetten op voorlichting en communicatie in plaats van de daadwerkelijke uitvoering.

Winkeliers in de gemeente Dronten stimuleren de inwoners tot gebruik van een eigen tas of hebben ter vervanging een gerecyclede papieren tas.

Uitgaande van het voorstel van de raadsfractie betreft dit € 123.000

I

11

Veilige looproutes. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen en mindervaliden veilig en comfortabel de centra van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant kunnen bereiken.

Looproutes dienen altijd veilig te zijn. Aandacht voor ouderen en mindervaliden is belangrijk.

Ja.

Nee.

€ 20.000 voor het uitvoeren van een onderzoek door een adviesbureau.

I, voor alleen het onderzoek

12

Aansluiten bij Pact Ouderenzorg. Ouderen lopen een groter risico op ondervoeding door verschillende factoren zoals medicatie, eenzaamheid en mondproblemen. Pact Ouderenzorg ondersteunt gemeenten bij dit probleem. Voorbeelden om hier wat aan te doen zijn het organiseren van gezamenlijk maatlijden met ouderen, gekookt door VO leerlingen.

Ja.

Gelet op de lokaal lopende initiatieven van eenzaamheid en langer zelfstandig thuis wonen is de verwachting dat het aansluiten op het Pact Ouderenzorg geen extra voordelen oplevert.

Ten aanzien van eenzaamheid hebben we in Dronten al de coalitie ZamenEen die eenzaamheid signaleert en gaat doorbreken. Er wordt nu onderzocht of Dronten zich ook landelijk aan kan sluiten bij de Landelijk Coalitie tegen Eenzaamheid. Daarnaast is er het themaplan Zelfredzaamheid wat er voor zorgt dat mensen langer op eigen benen blijven staan en dus ook langer zelfstandig blijven wonen.

Nvt

Nvt

ga terug