Kadernota 2020

Initiatieven samenleving

Initiatieven samenleving

Nr.

Datum

Initiatiefvoorstel

Taak gemeente?

Stand van zaken?

Wordt dit al gedaan?

Inschatting kosten

S, I

Gebiedsontwikkeling

1

31-jan

Verlichting aanbrengen voetgangers pad bij Ichthuscollege, langs fietsenstalling tussen school en hospice. Dit pad ligt te ver van de bestaande verlichting rijweg, is te donker. 1 of 2 lichtpunten is voldoende.

Het aanbrengen van verlichting is een taak van de gemeente.

Het voetpad ligt inderdaad ver van de weg af. Overdag wordt dit pad veel gebruikt door scholieren. In de avonduren wordt dit voetpad echter nagenoeg niet gebruikt. Het zou zonde zijn van de extra energie die verbruikt wordt. In verband met de ontwikkelingen rond de schoollocaties van Ichthus en Almere College wordt gekeken naar een andere invulling van dit gebied. In 2019 wordt gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. De verwachting is dat op afzienbare termijn de scholen verhuizen naar de stationsomgeving.

Nee, niet op deze plek.

1 of 2 lichtpunten heeft niet het gewenste effect. Dit kan namelijk schijnveiligheid oproepen. Als hier lichtpunten komen, dienen dit er minimaal 4 te zijn. Voor het plaatsen moet rekening gehouden worden met € 5.000.

I

2

31-jan

Ontwikkel het tuincentrum "De Boeg" t.b.v. Woningbouw. Waarom duurt het jaren voordat er definitieve plannen zijn? Het aangezicht van de Zuid wordt er mede door bepaald, de gemeente mag hier veel slagvaardiger optreden. Hetzelfde geldt voor de manege. Daar waren ambitieuze plannen voor, maar daar hoor je niets meer van.

Ja, echter met een afhankelijkheid naar een ontwikkelende partij.

De gemeente was in gesprek met een ontwikkelende partij voor locatie De Boeg. In 2018 kwamen we niet tot overeenstemming met deze ontwikkelende partij. Op dit moment werken we aan een vernieuwd plan voor de herontwikkeling van dit gebied.

Ja, medio 2019 wordt meer duidelijkheid verwacht over het plan voor de locatie De Boeg. M.b.t. de Flevomanege wordt medio 2019 ook meer duidelijk over de aanpak.

Nvt

I

3

31-jan

Economie: er is veel leegstand in het winkelcentrum. Is het een idee om de lege panden een bepaalde tijd te verhuren tegen een symbolisch bedrag aan startende ondernemers zodat ze een zaak kunnen opbouwen? Bijv. een half jaar en als het bedrijf goed loopt dan de huren naar het inkomen aanpassen en ieder half jaar bekijken? Dan krijg je weer aparte winkeltjes in het centrum, komt er meer winkelend publiek enz.

Deels.

Ja, dit idee kan meegenomen worden bij het opstellen van actieplannen als uitvloeisel van de Retailvisie.

De bestuursopdracht voor het opstellen van de actieplannen is vastgesteld door het college. De uitvoering wordt binnenkort opgepakt.

Ter stimulering van dit idee kan de gemeente een éénmalige bijdrage beschikbaar stellen van bv. € 100.000.

I

4

1-feb

Swifterbant meer op de kaart zetten met bijvoorbeeld het aanpassen van de steiger of het bouwen van een nieuwe sporthal. Denk niet alleen aan Dronten en het gemeentehuis o.i.d.

Ja.

We werken op dit moment aan een nieuw MFC, waarin de activiteiten van de Steiger, maar ook de ontwikkelingen van de Steiger zijn meegenomen. De sportzaal blijft voorlopig staan. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwbouw in Swifterbant-Zuid, vernieuwing van het centrum en starten we binnenkort gesprekken met inwoners en ondernemers over een visie op Swifterbant.

Zie tekst vorige blok.

Zie projectplan en RV over MFG Swifterbant.

I

5

2-feb

Geluidswerende maatregelen langs de Biddingringweg. Gelet op de opening van het vliegveld Lelystad en de verhoging van de Drontermeerdijk (het verkeer van Elburg naar Kampen wordt dan omgeleid) en de wens van o.a. de VVD en de ondernemersvereniging Dronten zal deze weg worden opgewaardeerd naar een vierbaansweg. De omwonenden hebben vergeefs een verzoek hiertoe ingediend bij de provincie, maar kregen nul op hun rekest! En dat straks met een 16.000 voertuigen per dag! De gemeente heeft draagt natuurlijk een verantwoording naar haar bewoners....................een prettige woonomgeving. Namens een 40 tal adressen langs de Biddingringweg.

Nee, dit betreft een wettelijke taak van de provincie Flevoland.

Als gemeente hebben we dit punt al op de agenda bij de Provincie Flevoland gezet. Hierbij heeft GS echter aangegeven dat er geen maatregelen worden getroffen tegen geluidsoverlast van de Biddingringweg. Er kan uitgezocht worden of de gemeente subsidie kan verstrekken aan bewoners langs de Biddingringweg. Hierbij kan aangesloten worden op een bedrag gelijk aan de subsidie van de provincie. De gemeente kan ook zelf overgaan tot het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen langs de Biddingringweg.

Nvt

Inschatting van de kosten is lastig omdat dit afhangt van de keuzes in realisatie waarvoor nader onderzoek nodig is.

I

6

2-feb

Indien een nieuwe sporthal nodig is bouw die dan bij het Perron aan. De voorzieningen onder de grond zijn er al. Daaronder kan het technieklokaal uitgebreid worden vanuit subsidiegelden voor techniekonderwijs. Er is ruimte tekort voor techniekonderwijs. Leerlingenaantallen nemen daar toe.

Ja.

In 2010 bij besluit over verhuizing VO (o.a. realisatie Perron) onderwijs en later in het beleidsaccommodatieplan 2015 is de verhuizing van gymzalen en sporthal naar het Perron opgenomen. Bij de realisatie van de huidige sportvoorziening is rekening gehouden tot uitbreiding van sportzaal tot sporthal. Dit jaar gaan we de voorbereidingen starten samen met het VO voor de verhuizing van de overige onderdelen naar de onderwijszone bij het Perron. De suggestie voor extra aandacht techniek onderwijs kan hierbij meegenomen worden.

Sporthal wel , maar extra aandacht techniek onderwijs nog niet.

Zie o.a. accommodatiebeleidsplan.

I

7

2-feb

Wij van de Flevo-scouts zijn veel en al heel lang (55jaar) in het Wisentbos voor een spel of tocht. Nu kunnen we wel via een versleten trapje omhoog om op de brug te komen, maar aan de andere kant moeten we altijd glibberend en glijdend naar beneden. Is het mogelijk om de ene trap op te knappen en aan de andere kant een trap te maken zodat ook de kleinste van 5 jaar veilig naar beneden kunnen?

Als hier actie wordt ondernomen, heeft de gemeente hierin een taak.

Op dit moment is vanuit de gemeente Dronten geen keuze gemaakt om hier een trap te maken. De huidige constructie is dan ook niet gerealiseerd door de gemeente. De gemeente heeft op de moment verder geen signalen dat er veel gebruik wordt gemaakt van de huidige overgang. Het ontbreken van een trap zorgt er wel voor dat mensen ver om moeten lopen.

De huidige constructie is niet gemaakt door de gemeente.

Als het gewenst is hier trappen aan te brengen, is het advies te kiezen voor prefab trappen met fietsgoten. Daarnaast dienen er paden aangelegd te worden. Een eerste inschatting is dat dit € 25.000 kost.

I

8

11-feb

Omheinde losloopvelden voor honden. Zo kunnen de honden met elkaar rennen en spelen en de baasjes praten met elkaar, het liefst met een bankje erbij! Idee in werking gezien in Harderwijk.

Ja.

Is een idee voor het hondenbeleid.

Idee wordt meegenomen bij het actualiseren van het hondenbeleid.

€ 15.000

S en I

9

3-feb

Ik zou het prettig vinden als het "van Veldhuizenbos" een bredere publieke aantrekkingskracht zou krijgen. Nu bestaat het bos (park ) vooral uit wandel- fietspaden en er is een redelijk groot grasveld. Mijns inziens kan uit dit gebied veel meer gehaald worden. Te denken valt aan een waterpartij, een "klimbos" nog enkele open plekken waar men op een grasveld kan recreëren. het gebied rondom de ijsbaan zou ook beter benut kunnen worden. Vooral de ontwikkeling van Dronten de laatste tiental jaren maakt van het van Veldhuizenbos een prachtige locatie om een stadpark te realiseren waar een ieder kan recreëren. Dronten mist m.i. zoiets. Enkel de dierenweide en het van Veldhuizenbos zijn ruime groengebieden waar één en ander zou kunnen worden gerealiseerd, en hoe de ontwikkeling van de dierenweide en het minigolf terrein eruit komt te zien is nog een vraagteken. Het van Veldhuizenbos daarin tegen biedt alle mogelijkheden om op een rustige plek te kunnen ont stressen, zonder dat men de directe bewoners tot last hoeft te zijn.

Ja en nee.

Idee is al eerder geopperd en heeft destijds tot weerstand vanuit een deel van de bevolking geleid. Men wil het bos graag houden zoals het is. Realiseren van een klimbos is geen taak van de gemeente. Is eerder een particulier initiatief voor geweest, maar was destijds financieel niet haalbaar. Realiseren van een waterpartij is lastig, omdat het water slecht vastgehouden kan worden. Meer open plekken betekent kappen van bos wat veelal op weerstand stuit. Het Wisentbos vervult een functie als stadspark.

Er zijn geen ontwikkelingen om het Van Veldhuizenbos om te vormen naar een stadspark. Wel is er een waterpartij aan de zuidzijde van het bos en zijn er open plekken in het bos. Het Van Veldhuizenbos biedt in zijn huidige vormgeving voor veel inwoners al een plek om te recreëren en tot rust te komen.

Inschatting van de kosten is lastig te maken. Hangt af van wat er gerealiseerd moet worden. Dit kan zijn van enkele duizenden euro's tot honderdduizenden euro's.

S en I

10

3-feb

De situatie in en rondom het winkelcentrum Suydersee staat wekelijks in de spotlights. Over het hoe en waarom wil ik het nu niet hebben want daarover is al meer dan genoeg bekend. Wat ik zelf ervaar en om mij heen hoor is het gegeven dat het winkelcentrum zijn attractiviteit verliest. Nu wil ik het niet hebben over de leegstand maar over de naleving van de gemeentelijke wetgeving daarvan de APV. Het winkelen op zich is minder prettig geworden door de vele auto's, fietsen en bromfietsen die geparkeerd staan in het winkelcentrum en er rijden. Toezicht hierop is minimaal. Zelfs de agenten rijden met fietsen rond, terwijl zij toch het voorbeeld behoren te geven. Ook het gebruik van auto's binnen de "paaltjes" is een ergernis. Ik zie regelmatig dat de paaltjes aan de meerpaalzijde, de kop van het Ruim en aan de zijde bij het gemeentehuis niet "omhoog" staan. Fietsers hebben helemaal lak aan de regelgeving, terwijl er toch duidelijk een verbodsbord staat met verboden voor fietsers. Het gevoel van rustig winkelen is er zo niet meer, want als je een winkel uitkomt, moet je eerst, links, rechts, links kijken voordat je de deur uitstapt of over wilt steken. Nu men zo druk doende is om de leefbaarheid van dit winkelcentrum te vergroten om meer reuring te verkrijgen is toezicht op de regelgeving m.i. van groot belang. Ik denk dat een ieder hiermee gebaad is. Zowel de ondernemers, als het winkelend publiek als de gemeente want ook voor de gemeente geldt dat het winkelcentrum een uithangbord is voor de gemeente.

Ja.

We hebben geen BOA die 24/7 voor Toezicht & Handhaving beschikbaar hebben. Om dit probleem op te lossen is extra capaciteit nodig. Zodat BOA’s kunnen toezien en ook voor het publiek meer en duidelijker zichtbaar zijn.

Handhaving op het centrumgebied gebeurt zeker en controles worden structureel uitgevoerd. Er is een vast overleg (KVO) met ondernemers (winkeliersvereniging), politie en gemeente om knelpunten in het centrum te bespreken, af te stemmen en aan te pakken. Een van die problemen die spelen bij fietsen, zijn het stallen hiervan en de fietswrakken in het centrum en station. In samenwerking met de buitendienst van de Reest pakken we dit nu zoveel als we kunnen op maar ook hierin geldt beperkte capaciteit.

Afhankelijk van de extra capaciteit die beschikbaar wordt gesteld. Een schatting van de kosten hierbij is € 5.000 per jaar.

S

11

4-feb

Dertig jaar geleden woonden mijn vouw en ik, tot volle tevredenheid in Dronten. Toen zijn wij verhuisd naar de gemeente Elburg in verband met mijn werk. Nu zijn wij weer terug in Dronten en het voelt als thuiskomen - ook omdat in die tussentijd veel te goede is veranderd, zoals o.m. het winkelbestand. Toch een tweetal opmerkingen. In het appartementengebouw waarin wij wonen, woont een groot aantal bejaarden en hoogbejaarden. Tot de laatste categorie behoren mijn vrouw en ik (resp. 87 en 85 jaar). Een aantal mede bewoners maakt gebruik van een rollator, wandelstok of loopt moeilijk. Om het huisvuil weg te brengen is een stevige wandeling nodig, want de ondergrondse containers bevinden zich op een flinke afstand. Ik vraag mij af of er geen andere oplossing is voor de bewoners van De Helling nrs 26 t/m 60. Ten slotte het bezoek aan een brievenbus. Ook hiervoor is een flinke wandeling nodig. Men kan de post bij Bruna brengen of aan de overkant van Bruna; dus 2 brievenbussen dicht bij elkaar. Is het niet mogelijk een brievenbus te plaatsen aan het begin van het winkelcentrum? Ik hoop dat ik een bijdrage met het bovenstaande heb geleverd.

Ja, voor wat betreft de afvalcontainers. De gemeente gaat niet over het verplaatsen van brievenbussen, dat is een taak van PostNL

Er zijn richtlijnen opgesteld voor het plaatsen van ondergrondse containers. De maximale loopafstand naar een inzamelvoorziening is 250 meter. Bij hoogbouw woningen is dit gemeten vanaf de in of uitgang van het complex. Het verplaatsen van een ondergrondse container is niet altijd mogelijk, dit vanwege kabels en leidingen die onder de grond liggen. Er kan gekeken worden naar een andere locatie alleen ligt dit aan de plaats of dit mogelijk is.

Op dit moment wordt er gewerkt en geplaatst volgens de richtlijnen.

Indien de keuze wordt gemaakt om tot verplaatsing over te gaan, dient rekening gehouden te worden met een bedrag van € 10.000.

I

12

6-feb

Christiaan Huygens een eigen school gebouw gunnen met alle faciliteiten die de overige scholen ook hebben. Sinds 10 jaar bestaat er een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen in Dronten. Opgezet vanuit het Kompas hebben enthousiaste docenten en ouders een prachtige school ontwikkeld. Nieuwe concepten ontwikkeld en vele andere docenten opgeleid. Telkens van uit een oud noodgebouw verstopt in een hoekje. ook lokalen van het kompas worden gebruikt. Maar nu heeft de school toch echt verdiend om eindelijk serieus te worden genomen door de gemeente Dronten. Tot nu toe heb ik het idee dat het niet gebeurt. Het kan niet meer langer. Onze dochter heeft er 6 geweldige jaren gehad, maar nu is het tijd om over een serieuze locatie te bezitten. dus gemeente doe je naam eer aan en gebruik een deel van de kosten van de megalomane investering in een nieuw gemeentehuis in goede onderwijshuisvesting van deze pracht school. Daarnaast daag ik de wethouder van onderwijs en de ambtenaren uit om deze zomer hun kantoor in het Christiaan Huygens te gaan houden. Als er richting onderwijs wordt gesuggereerd wordt om je school te verdelen op verschillende locaties kan dat toch ook voor jullie gelden. Kijk eens rond in leegstaande winkelpanden en kantoorpanden op het industrie terrein. Plek zat om makkelijk te overbruggen i.p.v. voor 3.75 miljoen tijdelijke huisvesting te realiseren. Ik schat dat nu de helft van het budget al ingeboekt kan worden.

Ja.

Per 1 mei 2019 is er een andere plek voor het Huygens onderwijs gevonden. In de lokalen naast het Ichthus College wordt het Huygens onderwijs gehuisvest ingaande schooljaar 2019/2020. De verdere ontwikkeling van de scholen wordt meegenomen in de visie oostkant Dronten na 2024.

Ja , zie blok hiernaast.

Aanpassing schoolplein is voor rekening van de gemeente. Kosten ongeveer € 25.000.

I

13

9-feb

Biddingweg rijbaan en fietspad. Geleiderail tussen fietspad en rijbaan, verhoogd en verbreed fietspad tov de rijbaan, gelegen tussen Lange Streek en Bisonweg i.v.m. toegenomen verkeersdrukte vanwege de aanleg van de Provincialeweg N 307 tussen Dronten en Lelystad en de aanwezige op- en afritten van en naar de N-307 en industrieterreinen Swifterbant.

Nee, het eigendom en beheer ligt momenteel bij de provincie Flevoland.

De gemeente Dronten gaat de Biddingweg dit jaar overnemen van de provincie. Hierna kan gekeken worden naar de inrichting van de Biddingringweg in combinatie met de planontwikkeling van de uitbreidingslocatie Swifterbant. Hierbij wordt ook de langzaamverkeersvoorzieningen betrokken. Na de overname van de weg kan het snelheidsregime worden verlaagd, enerzijds door verplaatsing van de komgrens anderzijds door het instellen van een lagere maximum snelheid van bv. 50 km/h. Dan kunnen er tijdelijke maatregelen worden getroffen, met name in de bocht, in de vorm van afzetpalen.

Nvt

Hangt af van wat er gerealiseerd moet worden. Voor enkel het aanbrengen van enkele afzetpalen tussen het fietspad en de rijweg dient rekening gehouden te worden met € 2.000.

I

14

5-mrt

Vervroegde vervanging kunstgrasveld ASVD-korfbal uitvoering in 2019/2020 i.p.v. 2021.

Ja.

De vervanging van het kunstgrasveld staat voor begin 2021 gepland. De conditie van de kunststof mat is matig bij het deel vlak bij de kantine, maar verderop is de mat nog in goede conditie. De kunststofmat voldoet nog wel aan de eisen.

Staat in de meerjarenvervangingsinvesteringen opgenomen om begin 2021 te vervangen.

Eerder vervangen (op zijn vroegst is dit begin 2020) leidt tot eerdere kapitaallasten.

I

15

11-feb

Alle zieke bomen in Biddinghuizen verwijderen, dit omdat uit deze bomen heel veel dode takken waaien. Dit is een gevaar voor inwonenden! Om te voorkomen dat er "gaten" vallen in een bomenrij (zoals op De Dreef) is het raadzaam om dan de hele rij te verwijderen, en er pas na 2 á 3 jaar jonge bomen te planten en dat te laten doen door schoolkinderen op Boomplantdag. Ik zou kiezen voor een boom die niet al te hoog wordt, en mogelijk goed gesnoeid kan worden! Dan hebben omwonenden ook meer zonlicht!!

Ja.

Als er zieke of gevaarlijke bomen in de openbare ruimte staan, worden deze direct verwijderd. Ook in Biddinghuizen.

Alle gemeentelijke bomen worden 1 keer per vier jaar gecontroleerd en gesnoeid. Zieke bomen die een gevaar voor de omgeving vormen worden direct verwijderd in het kader van de zorgplicht.

De gemaakte kosten vormen onderdeel van de bedrijfsvoering en de lopende begroting.

Nvt

16

14-feb

In het overzicht van het begrotingsprogramma herken ik geen enkele inspanning m.b.t. de benodigde energie transitie t.g.v. het in ontwikkeling zijnde klimaat akkoord. Kan er geen begrotingsbedrag worden opgenomen om initiatieven van burgers en verenigingen hierbij in financiële en technische zin te ondersteunen. Hiermee wordt verder de burger participatie gestimuleerd.

Deels.

Het Klimaatakkoord is nog niet vastgesteld. Het is nog onvoldoende duidelijk welke maatregelen daadwerkelijk tot uitvoering komen en ook wanneer. De Provincie Flevoland heeft onlangs een subsidieverordening voor dit onderdeel vastgesteld. In Dronten is de Duurzaamheidslening voor investeringen beschikbaar.

In 2020 wordt een start gemaakt met de participatieve aanpak van aardgasvrije wijken (conform Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan).

In voorstel kadernota een bedrag van € 30.000 gevraagd.

I

17

5-mrt

In het kader van behoud leefbaarheid Dronten en Swifterbant en terugdringen leegstand: Help de winkeliers/ondernemers met het toetsen van mogelijkheden (haalbaarheidsonderzoek, businessplan opstellen, etc.) om hun winkels te verrijken met een tweede "branche". Denk aan voorbeelden als AppieHema en BlokkerBruna elders in het land.

Deels.

Ja, nemen we mee bij het opstellen van actieplannen als uitvloeisel van de Retailvisie.

De bestuursopdracht voor het opstellen van de actieplannen is vastgesteld door het college. De uitvoering wordt binnenkort opgepakt.

De eerste indruk is dat er voor dit idee door de gemeente geen kosten hoeven worden gemaakt.

Nvt.

18

5-mrt

De gebiedsontwikkeling binnen het Wijland verder vorm geven door o.a. het aanleggen van een fiets en voetbrug over de Lage Vaart. Het gebied verder aantrekkelijk maken voor natuur en recreant.

Deels.

Dit is een interessant idee en kan betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van dit gebied.

In samenspraak met de stakeholders in het gebied zijn deze ideeën de afgelopen maanden geïnventariseerd. De komende periode zal in overleg met de betrokkenen bepaald worden of deze ideeën haalbaar zijn en tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Kostenindicatie is in deze fase van oriëntatie nog niet te maken.

I

19

5-mrt

Verbeteren afvalscheiding recreatieparken en winkeliers binnen de gemeente Dronten. Hiervoor een duurzame en goedkopere oplossingen zoeken die winst opleveren voor de ondernemers maar ook voor het milieu.

De afvalscheiding van recreatieparken en winkeliers is in de basis geen verantwoordelijkheid van de gemeente Dronten. We kan de gemeente hierin adviseren en voorlichting geven.

De gemeente stelt graag haar kennis en ervaring beschikbaar voor een gezamenlijke inzet om afvalscheiding te verbeteren.

Er vinden op dit moment op diverse vlakken oriënterende gesprekken plaats.

Het beschikbaar stellen van kennis en ervaring is door het maken van keuzes mogelijk binnen de huidige capaciteit. Indien er aanvullende activiteiten gerealiseerd dienen te worden, zijn afhankelijk van het initiatief extra middelen nodig.

Afhankelijk van initiatief.

20

5-mrt

2050 lijkt nog ver. De energietransitie daarnaar toe begint al in 2020 en is daarom relevant voor de begroting. De energietransitie raakt elke inwoner. Elke inwoner heeft nu al een relatie met de gemeente. Die is niet vaak/altijd positief. Een geslaagde energietransitie kan uitsluitend met een goed ontwerpen en vakkundig begeleid participatief proces, rekening houdend met de huidige relaties van inwoners-gemeente. Dat vraagt om (in 2020 nog beperkte) investeringen. Die een hoor ROI opleveren, ook voor andere processen. Dat een ECHT goed proces cruciaal is geven ontwikkelingen in enkele recente dossiers aan (gemeentehuis, ondergrondse containers, gebruik gemeentegrond door particulieren, etc.) EN sluit aan bij de witte bladzijde uit het coalitieakkoord. Deze investering zou onder programma 0 geschoven kunnen worden maar levert een positief effect op alle andere programma's (mits vakkundig uitgevoerd).

Ja en heeft relatie met idee nummer 16.

Ja, zal zeker opgepakt worden in 2020 (o.a. in de Regionale Energie Strategie en de transitievisie Warmte). Juist een goede participatie in deze energietransitie zal een belangrijk vertrekpunt zijn.

Staat geprogrammeerd in het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan en zie punt 51 (met voorstel voor extra middelen)

Zie idee 16.

I

21

5-mrt

Tussen de Wijnrank en de Smederij wordt door veel fietsers /voetgangers overgestoken door de wadi. Hierdoor is er een spoor ontstaan en tijdens regen is het daar erg glad. Veel mensen gebruiken dit om richting Gildenmeesterdreef te komen. Het zo mooi zijn als op die plek een leuke brug of ook een pad komt.

Ja.

Ja, hier wordt op korte termijn uitvoering aan gegeven.

In juni wordt een doorsteek gerealiseerd om vanuit de Wijnrank (en achterliggend gebied) via een makkelijke en comfortabele wijze richting Smederij en Palet te kunnen per fiets of te voet.

Nvt

Nvt

22

5-mrt

Ik vind het vreemd dat er geen stuk grond wordt uitgegeven, bijvoorbeeld naast een woning. Vooral bij nieuwbouwwijken is dit ter sprake. Dat er geen grond verkocht aan de burgers. Ten eerste brengt het geld op voor de gemeente. Ten tweede heeft de gemeente geen kosten aan onderhoud. Ik zie hier meer plus punten in mijn idee is om toch grond te verkopen / verhuren aan de burgers. Hopelijk gaat dat beleid veranderen.

Ja.

Er worden al stukken snippergroen verkocht. Echter niet alle stukken kunnen verkocht worden. Dit met het oog op alle kabeltracés die door de grond lopen. Vaak is er ook een welstandsnota en een beeldkwaliteitsplan.

Ja.

Nvt

Nvt

Samenleving

23

31-jan

Meer activiteiten op het Meerpaalplein, bv leuke bandjes enz. zodat er ook meer aantrekking komt voor de horeca die daar zit.

Geen wettelijke taak.

STADronten en de winkeliersverenigingen organiseren activiteiten op het Meerpaalplein. De voorgedragen ideeën kunnen in ieder geval voorgesteld worden aan de genoemde organisaties en met de Meerpaal. Wij denken dat het een bijdrage kan leveren aan de levendigheid van het plein.

Bij de MP dagen treden vaker leerlingen op vanuit de MP academie.

Kosten zijn afhankelijk van band en de grote van de organisatie van de activiteit.

I

24

1-feb

Stelt u zich eens een mooie zomeravond voor op het Redeplein buiten. Daar staat dan een MUZIEKKOEPEL waar bijv. de Harmonie mooie (dans of luister) muziek ten gehore brengt, of jonge muzikanten van de Meerpaalmuziekschool die een optreden verzorgen. Hiervoor zal een samenwerking van Meerpaal en Gemeente nodig zijn denk ik.

Geen wettelijke taak.

Bij de planontwikkeling van het huidige Meerpaalplein is hier nadrukkelijk naar gekeken is, maar destijds is hier met met alle betrokken partijen niet voor gekozen, omdat het de flexibiliteit van het plein voor de grote evenementen belemmerd. De voorgedragen ideeën kunnen in ieder geval voorgesteld worden aan de genoemde organisaties en met de Meerpaal. Wij denken dat het een bijdrage kan leveren aan de levendigheid van het plein.

Nee, muziekkoepel niet.

Realisatie van een koepel is zo niet in kosten te bepalen. Kosten om het te organiseren zullen in overleg bepaald dienen te worden maar worden ingeschat op € 10.000.

I

25

31-jan

Het zwembad van Swifterbant is een belangrijke voorziening voor het dorp. Een opknapbeurt van de kleedruimtes is gewenst en het zou goed zijn als het peuterbadje hersteld zou worden.

Geen wettelijke taak. Onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties behoort wel tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het dagelijks onderhoud is uitbesteed aan Optisport. Groot onderhoud is de taak van de gemeente.

Er worden gesprekken gevoerd met Dorpsbelangen Swifterbant over het opknappen en aantrekkelijker maken van het zwembad in Swifterbant.

Zie onder "Stand van Zaken?"

In dit stadium is het niet mogelijk om een inschatting te maken van de kosten. In overleg met Dorpsbelangen Swifterbant worden plannen gemaakt. Hierbij worden de wensen van de inwoners van Swifterbant betrokken. Zodra de plannen concreter worden, kan er een inschatting van de kosten worden gemaakt.

I

26

1-feb

Zwemles voor iedereen bekostigen. Nu kunnen alleen mensen met een laag inkomen profiteren van, door de gemeente grotendeels betaald, zwemles, terwijl anderen dit zelf moeten bekostigen. Als de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen zwemles moet kunnen krijgen, doe dit dan voor elke burger.

Geen wettelijke taak. Het leren zwemmen is primair de verantwoordelijkheid van de ouders.

De raad heeft deze vraag enige tijd terug gesteld met het verzoek de financiële consequenties op een rijtje te zetten. Hierover is de raad per brief van 22 mei geïnformeerd en is toegezegd nader onderzoek te doen. Het onderzoek is gaande.

Het onderzoek is gaande.

Niet bekend. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de vorm waarin de zwemlessen worden aangeboden. Via de scholen, na schooltijd, welke leeftijdsgroep, etc. Het is daarom lastig om een inschatting van de kosten te maken.

S

27

2-feb

Opknappen van de lokale zwembaden van Swifterbant en Biddinghuizen, aangezien Dronten weer een nieuw bad krijgt. Wellicht sporten op school zoals zwemmen promoten en subsidiëren.

Geen wettelijke taak. Onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties behoort wel tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het dagelijks onderhoud is uitbesteed aan Optisport. Groot onderhoud is de taak van de gemeente.

Met de besturen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant worden gesprekken gevoerd over het aantrekkelijker maken van de buitenbaden in deze kernen.

Met de besturen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant worden gesprekken gevoerd over het aantrekkelijker maken van de buiten baden in deze kernen.

Voor Biddinghuizen is er een concreet plan ontwikkeld en is er een inschatting van de kosten gemaakt. Voor Swifterbant geldt dat de plannen nog niet concreet genoeg zijn om een raming van de kosten te maken.

I

28

5-mrt

Het opzetten van de stichting leergeld Dronten ten behoeve van kansarme kinderen om te kunnen voorzien in benodigdheden in b.v. bijdrage in schoolreis, laptop voor school e.c waar geen andere mogelijkheden voor zijn binnen de gemeente. Gaarne wil ik mijn idee persoonlijk komen toelichten.

Geen wettelijke taak.

Een aantal elementen uit dit plan zijn al in verschillende vormen aanwezig in Dronten. Gekoppeld aan bijvoorbeeld Burgers in de Knel. De verschillende vormen van ondersteuning zijn onder meer terug te vinden op de Pas van Dronten. Voor zaken waarin de pas niet voorziet doen onze gidsen aanvragen via Nationaal fonds Kinderhulp. Andere initiatieven zijn het ANWB fietsenproject voor kinderen, waar we ons voor inzetten. Bij de speelgoedbank kunnen kinderen, ouders en grootouders via een strippenkaart cadeautjes halen voor verjaardagen, maar ook bijvoorbeeld voor het behalen van zwemdiploma etc.
De Voedselbank werkt samen met St. Jarige Job en Cake for Kids regelt voor de kinderen van de voedselbank een verjaardagstaart. Een andere vorm van ondersteuning is een warme kansrijke start via Het beste idee van Dronten voor kinderen.

Andere initiatieven zijn inderdaad het ANWB fietsenproject voor kinderen dat gaat via onze collega Ina Hilberink, voor zaken waarin de pas niet voorziet doen onze gidsen aanvragen via Nationaal fonds Kinderhulp.
Zie: https://kinderhulp.nl/ . Via de speelgoedbank kunnen kinderen, ouders en grootouders via een strippenkaart cadeautjes halen voor verjaardagen, maar ook bijvoorbeeld voor het behalen van zwemdiploma etc.
De Voedselbank werkt samen met St. Jarige Job en Cake for Kids regelt voor de kinderen van de voedselbank een verjaardagstaart. Een warme kansrijke start via Het beste idee van Dronten voor kinderen: https://flevopost.nl/artikel/562472/ieder-kind-verdient-een-warme-kansrijke-start.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Moeilijk.

S

29

1-feb

Pleegouders ondersteunen d.m.v. het opstarten van pleegoudernetwerken. Pleegouders houden het pleegouderschap langer vol door met elkaar te kunnen praten over het zijn van pleegouder. Dit is echter niet vanzelfsprekend omdat pleegouders elkaar vaak niet kennen en door de verscherpte privacy regels niet zomaar aan elkaars gegevens kunnen komen. De Nederlandse Verenging van Pleeggezinnen (De NVP) start in het hele land nieuwe netwerken in samenwerking met de gemeente, pleegzorgaanbieder en pleegouders en stimuleert dat pleegouders het netwerk, na een eerste gezamenlijke periode, zelfstandig voortzet. In Nederland zijn er nu al ruim 90 pleegoudernetwerken. Opbrengst: pleegouders voelen zich beter ondersteund in hun taak én er is een netwerk waar de gemeente gebruik van kan maken wanneer zij hun nieuwe beleid willen toetsen. Voor de start van een nieuw netwerk is ongeveer 2000 euro nodig voor ondersteuning. Daarna draait het netwerk in principe zelfstandig. De NVP heeft contact met pleegouders in Dronten en met de pleegzorgaanbieder in Flevoland: Vitrée. Door dit idee in te dienen hopen we ook met de gemeente in contact te komen zodat we gezamenlijk op kunnen trekken. Meer info: www.denvp.nl/pleegoudernetwerken

Ja.

Er zijn al vaker pleegouderbijeenkomsten geweest en ook Vitree organiseert ieder jaar een pleegouderdag, waarbij pleeggezinnen een leuk uitje krijgen. Daarnaast bieden sommige ervaren pleegouders ondersteuning aan andere pleegouders.

Deels. Zie vorige vraag.

€ 2.000.

I

30

13-feb

Het zou handig zijn om 1 aanspreekpunt binnen de gemeente te hebben die de weg weet in het subsidie/sponsoring beleid. Ik ben bezig om een projectvoorstel te schrijven om zo'n 50 tal gezinnen in de gemeente Dronten (buitengebied, Swifterbant, Biddinghuizen, AZC, buitenlandse gezinnen, Nederlandse gezinnen)aan tafel bij de maaltijd te gaan fotograferen. Afsluitend een gezamenlijke maaltijd (met kunst en cultuur) in de Meerpaal of plein. Mijn project is programma overschrijvend, het is een cultuur, kunst, integratie, sociaal evenement. Voor het idee van de gezamenlijke maaltijd zie o.a. de tweede helft van mijn documentaire "Social (M)eating”

Nee.

Het is op dit moment helaas niet mogelijk om te werken met één aanspreekpunt voor alle subsidies en sponsormogelijkheden van de gemeente. Uw project bevat een aantal elementen die, zoals u zelf al aangeeft, programma-overschrijvend zijn. het bevat onderwerpen die onderbracht zijn in verschillende afdelingen. . Hoewel we het een mooi idee vinden bevat uw plan een integratiedeel, waarvoor al gemeentelijk beleid is en een kunstzinnig deel, wat geen taak van de gemeente is.

Er is een sociaal deel in het plan, een gezamenlijke maaltijd met alle gezinnen. Dat is het integratie-deel van het plan. Daarvoor bestaat al gemeentelijk beleid.

De kosten zijn niet te schatten, dat hangt helemaal af van wat er allemaal gedaan wordt. Afhankelijk van de kosten van de fotograaf zullen de overige kosten beperkt zijn tot een afsluitende maaltijd voor 50 gezinnen.

Nvt

31

21-feb

Haalbaarheidsonderzoek publieksopgraving uniek scheepswrak (kavel OJ 68), waarbij publiek kan participeren in onderzoek. Opgraven (onder begeleiding) tot meewerken aan uitwerking en interpretatie veldgegevens (pop-up/hotspot / veldlaboratorium). Kennismaken met eigen Zuiderzeegeschiedenis. Bijdragen aan identificatie leefomgeving – a sence of place – (thuis voelen). Partijen benaderen (o.m. Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en Mondriaan Fonds) voor bijdragen in kosten van uiteindelijke presentatie van wrak en publieksgerichte activiteiten. Vrachtschip is één van meest complete scheepswrakken in Flevoland. In goede staat, dek-inrichting aanwezig met gangboorden en dak op roef, mogelijk complete scheepsinventaris. Waarschijnlijk nieuw toen het zonk. Scheepshout vertoonde geen slijtage en teer nog op scheepshuid aanwezig. Conservering in veld geen optie. Veldwerk in vier seizoenen van 2020-2023. Mogelijk met Erfgoedprogramma provincie (hoge ambitie) voor scheepsarcheologie en publieksparticipatie bij een scheepsopgraving. Studentendeelname Universiteiten Communicatie Batavialand en Visit Flevoland. Brede belangstelling media en bezoekers (toeristisch-recreatief) als opgraving Noordoostpolder (2018). Hoge informatiewaarde.

Voor 2021-2023 geen duidelijkheid financiële bijdragen andere partijen en onvoldoende bekend in welke conserveringstoestand wrak verkeert.

De ingediende vraag betreft alleen een haalbaarheidsonderzoek. Dit is geen directe taak van de gemeente. De opgraving zelf is interessant voor de promotie van erfgoed, creëren van aandacht voor het gebeid, educatie van de bevolking etc. . Het genoemde wrak kan gewoon blijven liggen (bewaren “in situ”). Er is blijkbaar geen risico op verstoring van het wrak.

Nee.

De kosten van het haalbaarheidsonderzoek worden door de indiener geschat op € 33.500.

I

32

21-feb

Het zou fijn zijn als er in de gemeente meer woningen zouden komen voor mensen met een jaarinkomen onder de € 20.000. En dan met name in Swifterbant. Ik behoor zelf tot die groep en ik kan nergens een woning vinden. Ook zou het fijn zijn dat er een mogelijkheid is om als 1 persoonshuishouden en je werkt buiten de provincie, om dan bijvoorbeeld een kwijtschelding te krijgen van bepaalde gemeentelijke belastingen of een behoorlijke vermindering.

De gemeente bouwt niet zelf maar is wel verantwoordelijk voor de Woonvisie en het woningbouwprogramma.

De gemeente maakt ieder jaar prestatieafspraken met OFW; hierbij kunnen we opnieuw aandacht vragen voor betaalbare nieuwbouw in Swifterbant.

In het woningbouwprogramma zijn ook meer betaalbare huurwoningen openomen. De gemeente probeert dit te stimuleren door een aangepaste grondprijs, die voor 2019 nogmaals verlaagd is (pilot). Knelpunt in Swifterbant is echter het ontbreken van voldoende nieuwbouwlocaties.

Nvt

Nvt

33

21-feb

Invoering van de "Ja Ja" sticker. In de gemeente Dronten worden enorme hoeveelheden reclame in de brievenbussen bezorgd. Mensen moeten met een sticker op de brievenbussen aangeven dat niet meer te willen. In veel grote steden (bv. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Assen. is dat nu omgedraaid. Daar moet je aangeven als je wel reclamefolders wilt. Dit heeft extreem veel papier bespaart. Ook in de afvoer van oud papier is veel gewonnen. Ik stel voor dit ook in de gemeente Dronten in te voeren.

Indien de ja-ja sticker wordt ingevoerd, is dit een taak van de gemeente.

Vanuit het vakteam is een voorstel in ontwikkeling. Echter, vanuit de gemeente Amsterdam loopt hierover een zaak waarvan de uitspraak van het Hoger Hof eind juni gepland 2019. De gemeente Dronten wacht deze uitspraak af en formuleert op basis daarvan een advies.

Nee.

Financieel gezien komt hier veel bij kijken. Een eerste inschatting op basis van de ervaringen in Asterdam en Utrecht zijn uitgewerkt in de brief aan de Raad met kenmerk U18.012408.

I+S

34

21-feb

Verbod op het oplaten van Ballonnen. Ballonnen die worden opgelaten komen allemaal weer als zwerfafval in het milieu terecht. Ook draagt het bij aan de plastic soup in zee. Daarom stel ik voor een verbod op het oplaten van ballonnen.

Gemeente(raad) kan dit regelen in een verordening

Ja, wij zijn eerder benaderd door inwoners over een dergelijk verbod en ook zijn hierover door de raad vragen gesteld. Dit onderwerp zal meegenomen worden in het voorstel aan de raad bij de eerst volgende wijziging van de APV (nog in 2019). Ambtelijk wordt het idee ondersteund door beleid, vergunningverlening Evenementen en vergunningverlening APV en bijzondere wetten.

Nee, zie onder "Stand van Zaken?"

De APV wijzigingen horen bij de reguliere werkzaamheden, waardoor de kosten nagenoeg nihil zijn. Extra kosten kunnen na de wijziging zijn dat aanvragen hiervoor afgewezen moeten worden en bij het zonder toestemming toch oplaten van ballonen kan dit inspanning vergen van handhaving, de kosten hiervan zijn afhankelijk van het aantal keer dat het voorkomt.

Nvt

35

21-feb

Vuurwerkvrije zones. Het vuurwerk geeft naast de nodige geluidsoverlast voor mens en dier ook veel milieuvervuiling. Straten liggen vol met afval. Ook nu nog zie ik vuurwerkafval onder struiken liggen. Ik stel voor om te komen tot vuurwerkvrije zones. Met de opties om na opgedane ervaringen dit verder uit te breiden. Wel moet er een alternatief komen waar Drontenaren de jaarwisseling kunnen vieren.

Gemeente kan vuurwerkvrije zones instellen.

Als hier politieke draagvlak voor is kunnen we hier iets mee. Het is de afgelopen jaren wel onderwerp van gesprek geweest in college/raad, maar er is niet besloten om vuurwerkvrije zones in te stellen. Daarnaast moet er ook onder de inwoners/buurt draagvlak zijn, deze moet je hierin meenemen wil het een succes worden. Het is een optie om een G1000 te organiseren om te kijken of en waar er draagvlak is voor dit idee, om vervolgens hier de vuurwerkvrije zones in te voeren. Dit scheelt enorm in handhaving. Het invoeren van vuurwerkvrije zones vergt het één en ander van de organisatie en onze partners. Het enkel instellen van vuurwerkvrije zones is niet genoeg, deze moeten ook gehandhaafd worden. Hiervoor moet gekeken worden naar de capaciteit bij zowel de gemeente als de politie. Onderzocht moet worden of er voldoende capaciteit is en of het geen onevenredig beslag legt op de beschikbare capaciteit. Raadzaam zou tevens zijn om alvorens vuurwerkvrije zones in te stellen te onderzoeken wat de ervaringen zijn in gemeenteland en hoeveel (extra) capaciteit hiervoor exact nodig is.
Afhankelijk van de wijze waarop het ingevoerd wordt, moet er voor een alternatief gezorgd worden in de vorm van een centrale vuurwerkshow of iets soortgelijks. Wat een financiële investering betekent voor de gemeente.
.

Nee, zie onder "Stand van Zaken?"

De kosten zijn afhankelijk van de wijze van invoering, bijvoorbeeld de grote en het aantal vuurwerkvrije zones bepalen de capaciteit en kosten die nodig zijn voor de handhaving. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van of er wel geen alternatieve centrale vuurwerk. Uitgaande van een ruwe schatting is dat de kosten ergens tussen de € 20.000 en € 30.000 ligt, maar de werkelijk kosten zouden nog hoger kunnen liggen.

?

36

5-mrt

Het oprichten van een kunstenaarscollectief Dronten (kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant) O.i. is een kunstenaarscollectief een samenwerkingsverband dat opgezet is en beheerd wordt door kunstenaars. Doel: • Het heeft tot doel het stimuleren van de creativiteit van kunstenaars (amateurs en professionals) en ook met name van die groep kunstenaars die niet de mogelijkheid hebben (financiële, ruimte of anderszins) om hun hobby of professie uit te oefenen. • Het bevorderen van een optimaal kunstzinnig klimaat in de eigen regio • Het kunstenaarscollectief moet toegankelijk zijn voor iedereen die op zijn of haar eigen unieke wijze zijn/haar creativiteit uit.

Nee op alle onderdelen van het initiatief

Nee, het idee past niet bij het cultuurbeleid van de gemeente. Het beleid ondersteunt cultuureducatie (van De Meerpaal), toegankelijkheid van cultuur (Pas van Dronten) en culturele activiteiten voor burgers. Het beleid steunt niet de werkplekken van professionals of hobbyisten.

Ja, er zijn ateliermogelijkheden en samenwerkingsverbanden bij of via De Meerpaal, XL de Ateliers, Kunstenaarsvereniging Flevoland en mogelijk elders (maar onbekend)

Nvt

Nvt

37

5-mrt

Structureel extra taalhulp voor kinderen met een taalachterstand in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant in de bibliotheek.

Ja deels. In het kader van VVE is het een wettelijke taak om in te zetten op taalachterstanden. Onderwijs heeft ook een taak.

Momenteel wordt er gewerkt aan nieuw VVE beleid, wettelijk moeten we de taken op VVE gebeid uitbreiden, wanneer er ruimte overblijft in het budget zou dit een mogelijkheid zijn. Deze ruimte is er nu niet. Voor de oudere kinderen zijn er alternatieven in ontwikkeling, o.a. tussen MDF en de bibliotheek. In het themaplan Opgroeien en opvoeden is als 1 van de sub-resultaten benoemd het aantal kinderen met taalachterstand te verminderen.

Ja, in het kader van VVE beleid wordt er ingezet op taalachterstanden in de voorschoolse en vroegschoolse periode.

Onbekend

?

38

5-mrt

Een beleidsplan maken voor de sportzalen in de gemeente Dronten. De huidige zalen zijn verouderd en er is meer behoefte aan locaties waar diverse sporten kunnen worden gedaan. De KNGU heeft ervaring met de sport box. Voor het turnen is een aparte locatie nodig die niet te duur is. Een leeg gebouw op het industrieterrein zou ook goed geschikt kunnen worden gemaakt voor deze sport.

Ja.

Het huidige beleidsplan wordt herzien in 2020. Sportvoorzieningen is een onderdeel van dit beleidsplan.

Nee, niet specifiek op de gevraagde elementen. Zie ook initiatief 40.

In dit stadium is het niet mogelijk om een inschatting te maken van de kosten. Zodra de plannen concreter worden, kan er een inschatting van de kosten worden gemaakt. Dit hangt samen met initiatief 40.

I

39

5-mrt

Een structureel aanbod van natuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Dronten. Samenwerkende partijen zijn Stichting het Wisentbos, Staatsbosbeheer Flevoland, FlevoMeer Bibliotheek, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afdeling Dronten. Middels een pilot van 2 jaar zijn goede ervaringen opgedaan.

Dit is geen wettelijke taak.

Particulier worden er ook op dit terrein les materialen ontwikkeld, die de scholen kunnen gebruiken.

Particulier worden er ook op dit terrein les materialen ontwikkeld, die de scholen kunnen gebruiken.

Nvt

Nvt

40

5-mrt

Een moderne sporthal waar met name de binnensportverenigingen (inclusief de turnvereniging Gyjatu) een stem hebben hoe de inrichting plaats moet vinden. Wellicht is dit te combineren met voorzieningen voor (middelbare) scholen of op de plaats of in plaats van het Dok. Een gedegen sportfaciliteit met meerdere zalen als bruisend hart voor de binnensporten zet Dronten op sportief gebied weer op de kaart. Zeker als er mogelijkheden zijn om er ook wedstrijden te houden.

Ja.

Het huidige beleidsplan wordt herzien in 2020. Sportvoorzieningen is een onderdeel van dit beleidsplan.

Nee, niet specifiek op de gevraagde elementen. Zie ook initiatief 38.

In dit stadium is het niet mogelijk om een inschatting te maken van de kosten. Zodra de plannen concreter worden, kan er een inschatting van de kosten worden gemaakt. Dit hangt samen met initiatief 38.

I

41

5-mrt

Samenwerking en verbinding tussen zowel de informele als formele organisaties waarin activiteiten en expertise gedeeld wordt en cliënten dus bij verschillende organisaties terecht kunnen. Hierdoor komt de cliënt met zijn behoeften en vragen centraal te staan en zijn we als organisaties (en Gemeente) ingericht dit te kunnen bieden. De uitdaging is: Wat is hier voor nodig? InteraktContour wil graag met de Gemeente en eventueel andere organisaties in gesprek gaan om de mogelijkheden te onderzoeken.

Het is geen wettelijke taak van de gemeente.

Het aanbieden van activiteiten gebeurt al. Het gaat hier om te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn om het aanbod beter af te stemmen op elkaar en dat uiteindelijk de dienstverlening naar de client verbetert. Feitelijk heeft de aanbieder deze opdracht al vanuit de laatste aanbesteding, namelijk verbinding en nieuwe initiatieven zoeken.

Zie hiernaast.

Het gaat hier in eerste instantie om overleg en onderzoeksuren. Het zou goed zijn om in eerste instantie € 10.000 vrij te maken om opzet en begeleiding van zo een onderzoek te faciliteren en daar een externe projectleider op te zetten.

I, afhankelijk van uitkomst S

42

5-mrt

Pauzegebouw: thuis zitten is geen optie!! Creativiteit met persoonlijke aandacht. Info: www.janreijemrink.nl/pauzegebouw

Geen wettelijke taak.

Hier kan de verbinding gelegd worden met de coalitie tegen eenzaamheid. Misschien ook een optie om de culturele tak van de Meerpaal hier mee te verbinden.

Het is een vorm van ontmoeten en zinvolle dagbesteding. In deze vorm niet, wel andere soorten dagbesteding.

Kosten zijn afhankelijk van de beschikbare ruimte.

?

43

5-mrt

Werven en opleiden vrijwilligers voor de aanpak van eenzaamheid, zodat eenzaam = zamenéén wordt.

Geen wettelijke taak, wel opgenomen in coalitieakkoord. Daarnaast is gemeente mede ondertekenaar van het convenant: Een tegen eenzaamheid.

Idee sluit goed aan bij de coalitie. Het trainen van vrijwilligers is een belangrijk element om het voorveld te versterken en preventie en vroegsignalering verder te ontwikkelen. Samen met andere partners in het Sociaal Domein (bijvoorbeeld De Meerpaal, Humanitas) kan er zo een mooi aanbod ontwikkeld worden.

Eerst door coalitie laten onderzoeken wat de gezamenlijke partijen hier in kunnen betekenen.

De kosten worden in eerste instantie geschat op € 33.000.

S en I

44

5-mrt

Graag het Odensehuis Flevoland voor mensen met beginnende dementie en naasten meer onder de aandacht brengen en een warm hart toedragen. Omdat zij denken in mogelijkheden. Info: www.odensehuisflevoland.nl

Geen wettelijk taak.

Odensehuis heeft een subsidieaanvraag ingediend. Ook zijn zij begeleid bij een aanvraag voor het beste idee van Dronten. Dit heeft niet tot een bijdrage geleid. Met de Meerpaal en het Netwerk Dementie Flevoland is dit idee besproken. Er wordt gekoerst op de coalitie gedachte door hen aan te laten sluiten bij een organisatie die ondersteuning kan bieden. Het is een voorziening die iets toevoegt aan Dronten.

Dagbesteding wel, deze vorm is meer gericht op dementerende mensen die nog wel in staat zijn om activiteiten te kunnen ondernemen.

€ 5.000 dat is het bedrag van de subsidieaanvraag.

S

Bedrijfsvoering

45

5-feb

Als geboren Elburger maar sinds 1996 woonachtig in Dronten hou ik mij bezig met het volgen van al wat er leeft onder de inwoners van Elburg en wil ik ook graag op de hoogte blijven van hetgeen er in het gemeentehuis aldaar gebeurd. Nu las ik gisteren 4-2-2019 het volgende bericht en direct dacht ik dat zulks ook wel iets zou kunnen zijn voor de gemeente Dronten en haar inwoners. Waarom het wiel uitvinden als het er al is, dus niet mijn eigen idee. Het gaat om het volgende: Quote: "Gemeente Elburg zoekt twee enthousiaste mensen die mee willen denken en praten over burgerparticipatie. Het samen denken/meedenken met raadsleden, bestuurders en ambtenaren over hoe we inwoners kunnen helpen met goede initiatieven en ideeën. Hoe kan de gemeente inwoners (beter) faciliteren? Dat zijn vraagstukken waar de regiegroep over nadenkt. De regiegroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Het uiteindelijke doel is dat er in de gemeente Elburg vitale gemeenschappen ontstaan, die hun eigen ideeën op tafel brengen en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Of er al zoiets bestaat in onze gemeente weet ik niet, maar het lijkt mij een prima idee om de burgers meer betrokken te krijgen in allerlei zaken.”

Ja.

In het themaplan leefbaarheid en veiligheid staat: Meer burgerparticipatie/ burgerinitiatieven zelfs als resultaat benoemd. De gemeente Dronten wil inwoners uitnodigen tot participatie en bewonersinitiatieven omarmen en waar mogelijk faciliteren. Het is noodzakelijk dat inwoners de mogelijkheden voor participatie weten. Het idee is relatief makkelijk te realiseren. Het is mooi dat er met dit idee de verbinding wordt gemaakt tussen inwoner, raad, college en ambtenaren. Participatie is van iedereen we moeten het samen doen. In de bouwbijeenkomsten van het themaplan leefbaarheid en veiligheid kwam naar voren dat het belangrijk is dat inwoners mogelijkheden voor participatie weten, de weg weten te vinden en dat zij ondersteunt worden in het vormgeven van hun ideeën. Daar kan dit idee aan bijdragen door knelpunten en sterke punten te signaleren en te komen met verbetervoorstellen.

De gemeente Dronten heeft Samen Actief in het leven geroepen om ruimte te bieden aan ideeën van bewoners. Deze ideeën zijn vooral gericht op het verbeteren van de leefbaarheid op wijk en buurt niveau. Inwonersparticipatie gaat verder dan alleen wijk- en buurtniveau. In 2018 is een kernteam inwonersparticipatie gestart om in samenspraak een gemeente brede visie te ontwikkelen op inwonersparticipatie. Hierin is de verbinding gezocht met de raad, het college, inwoners en ambtenaren. In de kader nota is budget aangevraagd voor het aanstellen van een regisseur inwonersparticipatie (2020). Het initiatiefvoorstel is hierop een mooie aanvulling. De visie is nog niet klaar en in ontwikkeling. Er is een gereedschapskist ontwikkeld om ambtenaren te ondersteunen bij participatietrajecten.

Bij dit initiatiefvoorstel is het belangrijk om budget beschikbaar te stellen om verbetervoorstellen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarnaast kost het tijd van de leden die zitting nemen in de regiegroep. In de kadernota is € 200.000 aangevraagd voor inwonersparticipatie (regisseur inwonersparticipatie). Dit initiatiefvoorstel kan vanuit dat budget gerealiseerd worden en budgetneutraal uitgevoerd worden.

S

46

21-feb

Ik stel voor om in de gemeentelijke kantines plantaardige maaltijden te vertrekken en slechts op verzoek maaltijden met dierlijke producten beschikbaar te stellen. Dus het omkeren van de norm. Nu hoeft de vegetariër niet meer speciaal om een vleesvrije maaltijd te vragen, maar moet de vleeseter dat doen. Dit blijkt in andere gemeenten zeer succesvol te zijn. goed voor het milieu, de dieren en de gezondheid van de medewerkers.

Ja.

In de kantines biedt Dronten de medewerkers de mogelijkheid een gezonde, voedzame en aantrekkelijke lunch te bestellen die voor alle medewerkers betaalbaar is. Per locatie spelen we daarbinnen in op de behoefte. Hiermee zijn de kantines ook nadrukkelijk bedoeld voor de sociale contacten: de verbinding tussen de collega's. Bij de renovatie van het gemeentehuis wordt mogelijk ook de catering enigszins gewijzigd. Wij nemen dit idee hierin mee.

Nee, dit wordt nog niet gedaan.

Afhankelijk van de afname en de kosten van de vleesvervangende producten zullen er mogelijk meerkosten zijn. De hoogte ervan is nu niet in te schatten.

S

ga terug