Kadernota 2020

Nieuwe verbindingen

4 Nieuwe verbindingen

Algemeen

We willen graag ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving om inwoners en de raad meer inspraak te geven bij de totstandkoming van de kadernota. Vanuit deze wens van het college en de raad om te komen tot nieuwe verbindingen, is gekozen voor een participatief traject met de samenleving en de gemeenteraad. Hiermee heeft het college ook invulling willen geven aan de gedachte achter de lege pagina in het coalitieakkoord: ruimte voor nieuwe ideeën en verbindingen.  

De ideeën van inwoners en andere belangstellende zijn vanaf 1 februari 2019 voor een periode van drie weken digitaal geïnventariseerd. Het resultaat is door de indieners gepresenteerd op de ideeënmarkt van 5 maart 2019. Een succesvolle avond gezien de opkomst en de goede voorstellen die er aan raad en college zijn gepresenteerd.

In dit hoofdstuk zijn integraal alle wensen (46) vanuit de samenleving voor de Kadernota 2020 opgenomen. Parallel aan de initiatieven uit de samenleving hebben de raadsfracties voor deze Kadernota ook hun eigen voorstellen (12) vooraf kenbaar gemaakt.

De voorstellen vanuit de samenleving en de raadsfracties zijn tevens in de bijlage in een tabelvorm opgenomen, zodat het een overzichtelijk geheel vormt en de relevante informatie over het idee ook overzichtelijk weergegeven is. Wij hopen hierdoor het besluitvormingsproces over deze ideeën te faciliteren.

Het college heeft er in samenspraak met de gemeenteraad voor gekozen om zelf geen keuzes te maken in de aangedragen ideeën en suggesties uit de samenleving en de gemeenteraad. Die ruimte wordt geboden aan de gemeenteraad.

Voor het proces voor de initiatiefvoorstellen uit de samenleving wordt verwezen naar het raadsvoorstel bij de Kadernota 2020. Door de verbinding die we met dit nieuwe proces beogen kan de raad samen de uiteindelijke keuzes gaan maken.

Sorteren op