Kadernota 2020

Nieuw beleid

5 Nieuw beleid

Algemeen

Het bestuur actualiseert de beleidsinhoudelijke koers voor de komende vier jaar. In dit hoofdstuk worden de beleidsvoornemens gepresenteerd op basis van het Coalitieakkoord 2018-2022 door een integrale afweging van het nieuw beleid op basis van de ambities voor de komend jaren met de financiële consequenties.

De toelichting van de onderwerpen voor Nieuw beleid wordt per programma per taakveld gegeven. In de volgende tabel is het totaal van het voorgestelde Nieuw beleid per programma in beeld gebracht:

Sorteren op